Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

836. Odlok o kategorizaciji občinskih cest, stran 2725.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) – Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale Nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
R A Z G L A Š A M
Odlok o kategorizaciji občinskih cest
P R O M U L G O
il decreto sulla classificazione delle strade comunali
Št. 371-73/2011
Koper, dne 4. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
N. 371-73/2011
Capodistria, 4 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08, 42/09 in 109/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. marca 2011 sprejel
Visto il primo comma dell'art. 82 della Legge sulle strade pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n 33/06 – Testo unico ufficiale 1, 45/08, 57/08, 42/09 e 109/09) e l'art. 27 dello Statuto del Comune citta' di Capodistria, il Consiglio comunale del Comune citta' di Capodistria, nella seduta del 3 marzo 2011 ha approvato il
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest
D E C R E T O
sulla classificazione delle strade comunali
1. člen – Articolo 1
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
Il presente decreto fornisce una classificazione delle strade comunali a seconda delle rispettive categorie nonche' della destinazione d'uso in funzione del traffico stradale che vi si svolge, come pure le piste ciclabili comunali.
2. člen – Articolo 2
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Le strade comunali vengono suddivise nelle strade locali (contrassegnate con la sigla LC) e passaggi pubblici (contrassegnati con la sigla JP).
(2) Lokalne ceste (v mestu Koper) in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
(2) Le strade locali (nella citta' di Capodistria) e quelle negli abitati suddivisi in vie vengono classificate secondo un sistema di sub-categorie:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (skrajšano oznako LZ) v mestu Koper in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom;
strade cittadine convergenti e strade locali convergenti (contrassegnate con la sigla LZ) nella citta' di Capodistria e negli abitati suddivisi in vie
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Koper;
strade cittadine e locali (contrassegnate con la sigla LK) nella citta' di Capodistria.
(3) Druge kratice, uporabljene v tem odloku, pomenijo:
(3) Altre abbreviazioni usate nel presente decreto hanno il seguente significato:
– MP/VF (in N.PR   – mejni prehod Čampore/valico di confine c
Čampore       di Chiampore /e p.es. Chiampore)
– DM/CS       – državna meja (na krajih, kjer ni
           mejnega prehoda)/confine di stato (nei
           luoghi sprovvisti di valico)
– MO/CC (in na primer– meja z občino Izola/confine col comune
Izola)        di Isola (e p.es.Isola)
– DC/SS       – državna cesta/strada statale
– KR/INC.      – križišče/incrocio
– OD/DIR.      – odcep/diramazione
– PR/RACC.      – priključek/raccordo
– DS/ACC.      – dostopna cesta oziroma ulica/strada o
           via d'accesso
– PO/COLL.      – povezava, povezovalna cesta ali
           ulica/strada o via di collegamento
– SL/VC       – slepa ulica oziroma cesta/vicolo cieco.
(4) V tabelarnih pregledih v členih v nadaljevanju zaporedne številke kolon pomenijo:
(4) Nei prospetti riportati negli articoli successivi i numeri progressivi relativi alle singole colonne hanno il seguente significato:
Številka kolone:   vsebina:
Num. colona:     contenuto:
– 1         zaporedna številka/Numero progressivo;
– 2         številka ceste/Numero della strada;
– 3         številka odseka
– 4         začetek ceste ali odseka/Inizio della
           strada o del tratto stradale;
– 5         potek ceste ali odseka/Scorrimento della
           strada;
– 6         konec ceste ali odseka/Fine della strada
           o del tratto stradale;
– 7         dolžina v Mestni občini v km/ Lunghezza
           della strada nel Comune citta’di
           Capodistria in km;
– 8         tip prometa
– 9         dolžina ceste v drugi občini v
           km/Rimanente lunghezza della strada nel
           comune contermine in km.
3. člen – Articolo 3
Lokalne ceste (LC), ki povezujejo naselja v Mestni občini Koper z naselji v sosednjih občinah in naselja v Mestni občini med seboj, so:
Sono considerate strade locali che collegano i singoli abitati nel Comune citta' di Capodistria con altri, nei comuni limitrofi, come pure con gli abitati nel comune stesso:
4. člen – Articolo 4
Lokalne ceste v podkategoriji zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so:
Le strade locali appartenenti alla sub-categoria delle strade urbane o locali convergenti (LZ), site negli abitati suddivisi in vie sono:
5. člen – Articolo 5
Lokalne ceste v podkategoriji mestnih ali krajevnih cest v naseljih z uvedenim uličnim sistemom (LK) so:
Le strade locali appartenenti alla sub-categoria delle strade urbane o locali negli abitati suddivisi in vie (LK) sono:
6. člen – Articolo 6
Javne poti (JP) v naselju Koper in pripadajočih krajevnih skupnostih so:
I passaggi pubblici (JP) nella citta' di Capodistria e nelle relative comunita' locali sono:
7. člen – Articolo 7
Javne poti (JP) v drugih naseljih so:
I passaggi pubblici (JP) negli altri abitati sono:
8. člen – Articolo 8
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2011 z dne 13. 1. 2011.
Nei riguardi della categorizzazione delle strade comunali, stabilite dal presente decreto, era stato acquisito, in armonia con la disposizione di cui all'articolo 17 dell'Ordinanza sui criteri per la categorizzazione delle strade pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 48/97) parere positivo della Direzione della Repubblica di Slovenia per le strade n. 37162-3/2011 del 13. 1. 2011.
9. člen – Articolo 9
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradne objave, št. UO 33/99 in 45/01).
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa d’avere valore il Decreto sulla classificazione delle strade comunali (Bollettino uff., n. UO 33/99 in 45/01).
10. člen – Articolo 10
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Št. 371-73/2011
Koper, dne 3. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
N. 371-73/2011
Capodistria, 3 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.