Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

829. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, stran 2703.

Na podlagi četrtega, v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) ter po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, varuhinja človekovih pravic izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
1. člen
V Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 17/08) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Izvajalcu nadzora, ki z izbrano nevladno oziroma humanitarno organizacijo sodeluje kot samostojni podjetnik oziroma kot oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot redni poklic ali pa na podlagi druge pogodbe, pripada nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini urne postavke, ki jo v ta namen določi izbrana nevladna oziroma humanitarna organizacija, vendar največ v višini 15 EUR bruto za vsako uro sodelovanja pri nadzoru.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci nadzora, ki v času opravljanja nadzora niso bili odsotni z dela, imajo pravico do nadomestila v pavšalnem znesku.«
3. člen
Prvi odstavek 12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nagrade in povračilo stroškov se izplačujejo iz proračunskih sredstev Varuha človekovih pravic RS – podprogram Opcijski protokol, sredstva namenjena za delo nevladnih in humanitarnih organizacij, na transakcijski račun izvajalca nadzora oziroma njegovega delodajalca (nevladne ali humanitarne organizacije) v primeru takšne njegove zahteve, obračunani davki in druge dajatve pa na ustrezne račune javnih sredstev.«
4. člen
Obrazec 1: Zahtevek za povračilo stroškov in nagrad, ki je sestavni del Pravilnika o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 17/08) se nadomesti z novim Obrazcem 1: Zahtevek za povračilo stroškov in nagrad, ki je kot priloga sestavi del tega pravilnika.
5. člen
Obrazec 2: Sklep o povračilu stroškov in nagrad, ki je sestavni del Pravilnika o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 17/08) se nadomesti z novim Obrazcem 2: Sklep o povračilu stroškov in nagrad, ki je kot priloga sestavi del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0409-3/2009-6-SE
Ljubljana, dne 28. januarja 2011
dr. Zdenka Čebašek - Travnik l.r.
Varuhinja človekovih pravic
Št. 007-76/2011
Ljubljana, dne 9. marca 2011
Soglašam!
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance