Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-77/2010/42 Ob-1951/11 , Stran 582
Št. 478-77/2010/42 Ob-1951/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Nepremičnina parc. št. 930/26 – neplodno, v izmeri 4.091 m2, k.o. Leskovec. Nepremičnina parc. št. 930/11 – neplodno, v izmeri 249 m2. Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 930/11, k.o. Leskovec: 27.514,50 EUR. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 930/26, k.o. Leskovec: 452.055,50 EUR. Draži se vsaka nepremičnina posebej. V ta zneska ni vštet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 6. 4. 2011 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 5. 4. 2011 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39913010. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za vsako predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Janezom Klavžarjem, tel. 07/492-93-01, mob. 051/388-026, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninama, ki sta predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – nepremičnini nimata direktnega dostopa do javne ceste, zato si bo kupec moral urediti služnost dostopa; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, DDV, vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost