Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 57/2011 Ob-1986/11 , Stran 584
Št. 57/2011 Ob-1986/11
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO – Uradni list RS, št. 14/2007, 55/2009 Odl. US: U-I-294/07-16) v povezavi s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09, 49/10) – v nadaljevanju: uredba, Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2011 (Naš časopis, št. 380/2011) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2011 (Naš časopis, št. 380/2011)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407, identifikacijska številka: SI 43542204). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 3. Predmet javne dražbe Predmet javne dražbe je nepremičnina – zemljišče brez stavbe – parc. št. 2586/4, k.o. Blatna Brezovica, v površini 1231 m², vrsta rabe – travnik. Zemljišče je glede na prostorske akte Občine Vrhnika po namenski rabi stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo (S). Za zemljišče veljata Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06, 349/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05), ki ga uvršča v območje urejanja L1 S/2, morfološka enota 2D/1. 4. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča znaša 98.480,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 20% DDV, ki ga je dolžan plačati kupec. 5. Pravila in pogoji javne dražbe 5.1 Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine znaša 1.000,00 EUR. 5.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5.3 Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno. 5.4 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5.5 Varščina Dražitelji morajo najkasneje do vključno 4. 4. 2011 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 18 76406-7141998-10234211, z navedbo »plačilo varščine«. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 5.6. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisnim pogojem dražbe. Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. V primeru, da izklicna vrednost ni dosežena, javna dražba ni uspešna. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 5.7 Rok sklenitve pogodbe Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino. 5.8 Način in rok plačila kupnine in drugih stroškov Celotno kupnino, vključno z 20% DDV, je dolžan kupec plačati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine, vključno z 20% DDV, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupnino bo kupec poravnal na podračun Občine Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je poleg celotne kupnine z 20% DDV dolžan plačati še notarske stroške in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 5.9 Zemljiškoknjižno dovolilo Občina Vrhnika bo izdala kupcu overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 5.10 Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 7. 4. 2011, ob 9. uri, v kletnih prostorih, na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5.11 Pogoji za udeležbo na javni dražbi Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako da do 6. 4. 2011, do 12. ure, na naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v ovojnici s pripisom »Javna dražba nepremičnine 7. 4. 2011« predložijo naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – od notarja potrjen izpisek iz poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma priglasitveni list za s.p., star največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – fotokopijo osebne izkaznice (za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 5.12 Izvedba javne dražbe Javno dražbo vodi komisija, ki jo za to pooblasti župan, v skladu z uredbo. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 5.13 Drugi pogoji Zemljišče je v celoti predmet najema z veljavnostjo najemne pogodbe do 30. 6. 2011. Kupec se zaveže, da bo vstopil v najemno razmerje kot najemodajalec pod enakimi pogoji kot trenutni najemodajalec, v primeru, da kupec ne bo najemnik zemljišča. 6. Dodatne informacije Ddodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje in komunalo. Kontaktna oseba je Eva Čarman, elektronski naslov: eva.carman@vrhnika.si, tel. 01/755-54-46, 01/755-54-40. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Občina Vrhnika

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti