Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-1982/11 , Stran 582
Ob-1982/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 32. in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 33/10) in sklepov nadzornega sveta JSS MOK z dne 24. 11. 2009 ter 7. 12. 2010 objavlja
javno dražbo
ki bo v sredo, 6. 4. 2011 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Volkova ulica 3, stoječa na parceli št. 1300, zk. vložek št. 755, k.o. Koper, v izmeri 73 m2, za izklicno ceno 97.842,00 EUR. 2. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Volkova 1, stoječa na parceli št. 1301/2, k.o. Koper, zk. vložek št. 754, k.o. Koper, v skupni izmeri 159 m2, od tega 83 m2 stanovanjska stavba, 76 m2 pa porušen objekt, za izklicno ceno 116.453,00 EUR. 3. Nepremičnina, v naravi stavba na parceli št. 1301/3, k.o. Koper, zk. vložek št. 754, k.o. Koper, v skupni izmeri 63 m2, za izklicno ceno 33.168,00 EUR. 4. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Kosovelov trg 2, stoječa na parceli št. 1302, k.o. Koper, zk. vložek št. 828, k.o. Koper, v izmeri 151 m2, za izklicno ceno 90.507,00 EUR. 5. Nepremičnina, v naravi zasedena stanovanjska stavba na naslovu Premančan 42, stoječa na parc. št. 1342/7, v izmeri 71 m2 in parc. št. 1342/9, v izmeri 52 m2, obe vpisani v zk. vložek št. 288, k.o. Hribi, za izklicno ceno 49.249,00 EUR. 6. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 77, stoječa na parc. št. 38/3.S, v izmeri 40 m2 in parc. št. 38/2.S, v izmeri 117 m2, obe vpisani v zk. vl. št. 1952, k.o. Škofije, za izklicno ceno 49.269 EUR. 7. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Hrvatini 69, stoječa na parceli 125.S, v izmeri 149 m2, vpisana v zk. vl. 628, k.o. Hribi in parc. št. 936/2, v izmeri 115 m2, vpisana v zk. vložek št. 1705, k.o. Hribi, za izklicno ceno 97.462 EUR. 8. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Jelarji 14, stoječa na parceli št. 2118, v izmeri 248 m2 in parceli št. 2119, v izmeri 53 m2, obe vpisani v zk, vložek št. 163, k.o. Hribi, za izklicno ceno 126.784 EUR. 9. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Izolska vrata 16, stoječa na parc. št. 174, k.o. Koper, v skupni izmeri 71 m2, od tega 28 m2 stavbišče in 43 m2 dvorišče, vpisana v zk. vložek št. 683, k.o. Koper, za izklicno ceno 71.589 EUR. 10. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Vegova 25/a, v izmeri 22,12 m2, št. dela stavbe 2606-555-1, stoječe na parc. št. 435/20, k.o. Semedela, vpisano v zk. vl. št. 5270/1, k.o. Semedela, za izklicno ceno 57.225 EUR. Vse navedene nepremičnine, razen nepremičnine pod zaporedno številko 5, so nezasedene. Nepremičnina pod zaporedno št. 5, na naslovu Premančan 42, je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas. Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) ima najemnik za izlicitirano ceno predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. Za stanovanje pod zaporedno številko 10 ima skladno z določili 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 8/02, 18/07 ter Skl. US: U-1-70/04-18) za izlicitirano ceno predkupno pravico etažni lastnik. Ogled nepremičnin pod zaporedno št. 6, 7, 8, 9 in 10 bo možen po predhodni najavi. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000. 2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU. 3. Dražitelj mora na dražbi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine, – veljavni osebni dokument in davčno številko, v primeru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star največ tri mesece, če se prijavi samostojni podjetnik, – izpisek iz sodnega registra, star največ tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe, – EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. 4. Vplačana varščin se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 5. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK. 7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika. 8. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti. 9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK. 10. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, stroškov postopka in overitve pogodbe. 11. Vknjižba nepremičnin je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. 12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 13. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5, in po tel. 664-64-21 ali na spletnih straneh Mestne občine Koper, www.koper.si.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper