Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 10/2011 Ob-1984/11 , Stran 601
Št. 10/2011 Ob-1984/11
V skladu z 19. členom Statuta Merkur zavarovalnice d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 58, sklicuje uprava Merkur zavarovalnice d.d.
19. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 20. aprila 2011, s pričetkom ob 11.30 v Ljubljani, Dunajska cesta 58, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov. Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. 2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2010 in prejemki članov organov vodenja in nadzora. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: bilančni dobiček leta 2010, ki znaša 9.150.725,96 EUR, skupščina Merkur zavarovalnice razporedi kot sledi: 700.000,00 EUR za oblikovanje matematične rezervacije za pripis zavarovancem življenjskih zavarovanj in 1.250.000,00 EUR se izplača kot dividende delničarjem. Razlika 7.200.725,96 EUR ostane nerazporejena (preneseni dobiček). 4. Povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe. Predlog sklepa: osnovni kapital družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 7.096.210,00 EUR in se poveča iz sredstev družbe brez izdaje novih delnic, in sicer iz rezerv iz dobička v znesku 2.226.240,00 EUR tako, da po povečanju osnovni kapital družbe znaša 9.322.450,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register. 5. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: podeli se razrešnica upravi in članom nadzornega sveta, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010. 6. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: članu nadzornega sveta Terenceu Johnu Taylorju sedanji mandat v nadzornem svetu poteče dne 22. 4. 2011, zato skupščina Terencea Johna Taylorja imenuje za nov mandat, ki mu prične teči z dnem 23. 4. 2011 in traja 4 leta. 7. Spremembe in dopolnitve statuta Merkur zavarovalnice d.d. Predlog sklepa: Statut Merkur zavarovalnice d.d., se spremeni in dopolni skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta. 8. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2010. 9. Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte Revizija, d.o.o., Ljubljana. Sklep naveden pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točkami 3, 4, 5 in 7 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 6 in 9 pa predlaga nadzorni svet. Vabljeni: Delničarji: Terence John Taylor, Gerald Franz Kogler, Mihael Rostaher. Člani uprave: Denis Stroligo, Andrej Osterc, Mojca Androjna. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum), to je dne 16. 4. 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna ter overjena in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 25. 3. 2011. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 25. 3. 2011, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V primeru delničarjevega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1, volilnega predloga pa ni treba utemeljiti. Gradivo za skupščino družbe, skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delavnik od 8. do 15. ure do dneva sklica skupščine pa do zasedanja skupščine. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Merkur zavarovalnica d.d. za upravo predsednik uprave Denis Stroligo