Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-2060/11 , Stran 602
Ob-2060/11
V skladu z 9.5. členom statuta delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 20. 4. 2011 ob 8. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine. Ugotovi se prisotnost na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek. Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme sklep: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Aljoša Bizjak Pitamic in Janez Kalan. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2010 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1-UPB3, uporaba bilančnega dobička in razrešnica članoma uprave in članom nadzornega sveta. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, razprava o uporabi bilančnega dobička ter razprava o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 2.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010. Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Čista izguba poslovnega leta 2010 v višini 243.421 EUR se pokrije v breme prenesenega čistega poslovnega izida, ki je znašal 390.867 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 147.446 EUR in ostane nerazporejen. 2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 v skladu z 294. členom ZGD-1-UPB3. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorsko družbo za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011 se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 4. Spremembe statuta družbe. Sklep 4. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: sprejmejo se predlagane spremembe statuta. 5. Poslovnik o delu skupščine. Sklep 5. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: poslovnik o delu skupščine, ki je bil sprejet dne 30. 10. 1996 na 1. skupščini preneha veljati v celoti z dnem 20. 4. 2011. Gradivo za skupščino skupaj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, spremembami statuta družbe, obrazložitev revizorja družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da se delničarji prijavijo pred skupščino. V tem primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najpozneje četrti dan pred zasedanjem skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti