Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 0050/2011 Ob-1950/11 , Stran 593
Št. 0050/2011 Ob-1950/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: SI67593321. Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: mansardno stanovanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 230/8, k.o. Karlovško predmestje, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 175 m2 in stanovanjsko stavbo, v izmeri 90 m2 in je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2694, k.o. Karlovško predmestje, v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani. 2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena. 2.3. Izhodiščna cena: 58.000,00 EUR. 2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na številko 099 – 411200, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb (to je najkasneje do vključno 28. 3. 2011). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Dolenjska cesta 160, Ljubljana« na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe), – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 411200, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Dolenjska cesta 160, Ljubljana – in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46. Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi, na tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic). 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 31. 3. 2011, s pričetkom ob 10. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju. 8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb. 8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana