Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 108/2011 Ob-2052/11 , Stran 554
Št. 108/2011 Ob-2052/11
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin za podiplomske humanistične študije na področju kulture s pričetkom v šolskem letu 2011/2012 (razpis, oznaka JPR22-ŠTIPH-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične podiplomske študije v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja, kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju delovali na področju kulture kot: 1.1. Uprizoritvene umetnosti: – gledališki kritik – dramatik – teatrolog 1.2. Glasbene umetnosti: – glasbeni in baletni kritik 1.3. Vizualne umetnosti: – likovni kritik/teoretik – kustos 1.4. Intermedijske umetnosti: – intermedijski kritik – producent 1.5. Knjiga: – literarni kritik – prevodni kritik – prevajalec del s področja leposlovja in humanistike – urednik 1.6. Kulturna dediščina: – konservator-restavrator, za področja kovina, papir in tekstil – konservator: arhitektura krajine, arhitektura – kustos za področja: pedagoška dejavnost in promocija 1.7. Skupno: – kulturni manager V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Osnovna pravila in področja razpisa Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1. razpisnega besedila. Področja, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga, kulturna dediščina ter AV kultura. Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem letu 2011/2012, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti MK, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 30. 6. 2011. V primeru, da do tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. Študent ne sme v času štipendiranja MK istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije MK. V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas, ne smejo biti v delovnem razmerju, oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega (v kulturi), niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni. Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent). Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za podiplomski študij v tujini pa 651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50% oziroma do največ 2.000,00 EUR. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma 202,00 EUR letno, le izjemoma je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, stroškov literature in morebitnih drugih stroškov. O podelitvi šolnine odloča strokovna komisija. V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti najkasneje do 20. 10. 2011 (izjemoma 1. 3. 2012, če se študij prične v spomladanskem semestru), v nasprotnem primeru pravica do morebitnega odobrenega deleža šolnine zapade. 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Kandidat se lahko na razpis prijavi samo na eno področje, z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene. Kandidati, ki se prijavljajo za štipendije za izobraževanje, ki ustreza profilom za razpis JPR21-ŠTIP-2011 (podiplomski študiji za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati, opisanih v razpisu) ali JPR23-ŠTIPD-2011 (dodiplomski študiji) se na ta razpis ne morejo prijaviti. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij. Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila. Kandidat ne sme biti starejši od 35 let (letnica rojstva 1976). Kandidat mora imeti končano najmanj izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0. Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene študija oziroma študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka. Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2011 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni izdala. Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane diplome, in o tem predloži dokazilo: – če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2011, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka); – če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega roka (izjemoma lahko magisterij predloži do vključno 30. 6. 2011, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno pa že do izteka razpisnega roka); – če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala); – če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene o tem. Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov. 3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja iz točke 1 lahko zaprosijo posamezniki: – s statusom študenta za polni študijski čas; – ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa; – ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju oz ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni; – katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji od povprečne ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0; – ki niso starejši od 35 let (šteje letnica rojstva 1976); – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK; – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2011/2012 nimajo statusa absolventa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (oz. diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2011, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala); – ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju Ministrstva za kulturo; – ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR21-ŠTIP-2011 (ustvarjalci in poustvarjalci na področju umetnosti in nekateri poklici v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati, opisani v razpisu) ali JPR23-ŠTIPD-2011. 3. 2. Ne glede na peto alinejo 3.1. točke tega razpisa se lahko na ta razpis prijavijo tisti umetniki s področja glasbe, baleta in plesa, ki imajo za seboj bogat umetniški opus s področja. Kandidati morajo v tem primeru predložiti dokazila o obsežnem opusu, o vsebinski upravičenosti pa bo odločala strokovna komisija. 3.3 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. 3.4 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministrice. V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge. Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev, kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da je odstopil od vloge). 4. Razpisni kriteriji Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo): Splošni kriteriji: – objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja in raziskovalna dejavnost, medijski odzivi, strokovna praksa, terensko delo (najvišje možno število točk je 20 točk), – kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja, odmevnost, omembe (najvišje možno število točk je 10 točk) – referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 20 točk), – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk), – učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk), Prednostni kriterij: – podiplomski študij v tujini ali opravljen strokovni izpit (najvišje možno število točk je 10 točk). 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa kandidata z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah. Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij. Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96-100 točk), kakovostno (71-95 točk), manj zadovoljivo (do 70 točk). Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR22-ŠTIPH-2011 namenjenih štipendiranju v letu 2011 Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2011/2012 znaša 50.000,00 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2011. Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11). 8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 18. 3. 2011 in se izteče 18. 4. 2011. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec), – vzorci izjav, – vzorec ocenjevalnega lista. 9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti: Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ŠTIPH-1, – izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec ŠTIPH-2, – življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo z referencami, bibliografijo (za področje knjige izpis bibliografije po sistemu COBISS), seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd., – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 30. 6. 2011 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni izdala, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2011/2012 (glej še točko 3 razpisnega besedila): – vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno oceno brez ocene diplome; – vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je zaključil najmanj en letnik vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene); – vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija. Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka 18. 4. 2011, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju vloge kandidata. – mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih oziroma opravljenih praksah, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa in opis študijske teme, ki jo bo raziskal podiplomski študent (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola (s prevodom), – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (s prevodom), – dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – potrdilo o vpisu v šolsko leto 2011/2012 (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo. Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2011. Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do vključno 1. 3. 2012. V tem primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2011 oziroma do 1. 3. 2012 predložil potrdilo o vpisu. Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona oziroma za področje knjige izpis bibliografije po sistemu COBISS), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih,medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2007 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), dokazilo šole o javni veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju ipd. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.) Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo. 10. Dodatna opozorila Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS. Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili. Ne pozabite podpisati prijavnegih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna. Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekatere poklici v umetnosti, ki jih je potrebno posebej podpirati JPR21-ŠTIP-2011. Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih vlogi predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila o vpisu in ju bo kandidat priložil najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu. Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času do 18. 4. 2011 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij za humanistične študije 2011 z oznako JPR22-ŠTIPH-2011, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1; upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. 12. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo: – vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 18. 4. 2011 ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3. razpisnega besedila. Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji dopolnili s: – potrdilom o dokončani stopnji šolanja (z ustrezno povprečno oceno), do vključno 30. 6. 2011 – potrdilom o vpisu za šolsko leto 2011/2012 do vključno 20. 10. 2011 oziroma do 1. 3. 2012, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba. V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno, določeno v razpisu, oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II: sasa.jocic@gov.si, ali na tel. 01/369-58-94. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Zainteresirani kandidati lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 20. 4. 2011. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo