Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 36/2011 Ob-1952/11 , Stran 586
Št. 36/2011 Ob-1952/11
Svet Centra za socialno delo Logatec, na podlagi sklepa 1. redne seje Sveta Centra za socialno delo Logatec, z dne 28. 2. 2011, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Logatec. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US:U-I-11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 26., 27. in 28. člena Statuta Centra za socialno delo Logatec ter 5. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Logatec, z dne 13. 6. 2006, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Logatec za naslednje mandatno obdobje. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti, na naslov: Center za socialno delo Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonsko določenem roku.
Svet Centra za socialno delo Logatec