Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

842. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, stran 2752.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 5. seji, dne 7. 3. 2011, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (SDL, št. 20/70, 2/76, 31/77 in 7/80 ter Uradni list RS, št. 62/01, 98/05, 49/06, 67/06, 59/07 in 74/10).
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Uradni list RS, št. 67/06 in 59/07), se »Kartografski del« 2. člena spremeni in dopolni tako, da se celotno besedilo glasi:
»G1. Načrt namenske rabe prostora
G1.1: izsek iz grafičnih prilog sestavin
dolgoročnega plana občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana občine Krško za
obdobje 1986–1990                   M 1:5000
G1.2: prikaz območja sprememb na delu ZN dela
mesta Krško                      M 1:1000
G2. Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije in zakoličbo objektov – februar
2011                          M 1:500
G3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor
G3.1. Situacija – februar 2011             M 1:500
G3.2 Pogledi, prerezi                 M 1:500
G4. Prometna, energetska, komunalna in druga
gospodarska infrastruktura – februar 2011       M 1:500
G5. Situacija infrastrukturnih ureditev
potrebnih za delovanje objektov            M 1:1000
G6. Situacija infrastrukturnih ureditev
potrebnih za delovanje objektov – prikaz na DKN   M 1:1000«.
3. člen
V 2. točki »Pogoji za izrabo in oblikovanje« 3. člena se v odstavku »Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova stavb«, alineja »c) Enostanovanjske stavbe na preostalem območju z možnostjo ureditve prostorov za dejavnost v stavbah ob Cesti 4. julija« spremeni in dopolni tako, da se celotno besedilo glasi:
»Tipologija zazidave: enostanovanjske stavbe, enostanovanjske stavbe z možnostjo ureditve dejavnosti ob Cesti 4. julija in nestanovanjska stavba, zahodno od Jurčičeve poti. V enostanovanjskih stavbah je možno urediti dve ločeni stanovanji.
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabariti:
Gradnja stavb (gradnja novega objekta, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitev objekta) so dovoljene znotraj površine maksimalne zazidljivosti. Izven površine maksimalne zazidljivosti je dovoljena izvedba napuščev, balkonov in zunanjih stopnišč.
Nestanovanjska stavba, zahodno od Jurčičeve poti, max. 15,00 x 12,00m.
Vertikalni gabariti:
P + 1, kolenčni zid je do 0,4m. Maksimalna višina objekta nad koto terena je 10m. Pri dozidavah je treba upoštevati višino obstoječe stavbe, zgrajene skladno z dovoljenji.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: simetrična dvokapnica, naklona 30 – 40 stopinj. Na delu strehe (do 40%) je možna izvedba enokapnih in ravnih streh. Možna je izvedba frčad svobodne oblike.
Kritina: opečno rdeče barve.
Fasada: omet, svetlo pastelnih tonov, možna je gradnja balkonov, izzidkov in teras. Pri stavbah ob Cesti 4. julija je možna izvedba fasade z ometom v kombinaciji s sodobnimi materiali (vidni beton, steklo, les, prefabricirane fasadne plošče, različne vrste kovin …) umirjenih neagresivnih barvnih tonov (svetle, pastelne …).«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2011-O502
Krško, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.