Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 5531/2010 Os-1653/11 , Stran 605
Dn 5531/2010 Os-1653/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 5531/2010 z dne 7. 2. 2011 začet postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 1992, sklenjene med ZG Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj, kot prodajalcem, in Makovec Zvonkom in Makovec Lidijo kot kupcema, za nakup in prodajo nepremičnine – stanovanja št. 8, v drugem nadstropju, stanovanjske hiše na naslovu Ul. 25. maja 5, Ptuj, v skupni izmeri 59,90 m2, ki leži na parc. št. 566/3, sedaj vpisano v etažno lastnino z ident. št. 108.E, pripisana pri podvložku št. 1339/33, k.o. Krčevina pri Ptuju. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Sonje Tahirović, EMŠO: 2611950105018, Ul. 25. maja 5, 2250 Ptuj, do celote (1/1). S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZKK-1 (Uradni list RS, št. 58/03 in 28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice vi korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 7. 2. 2011

AAA Zlata odličnost