Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

841. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško, stran 2751.

Na podlagi 22. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 65/08 UPB5, 58/09, 36/10), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 5. seji, dne 7. 3. 2011, sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško (v nadaljevanju: SPV).
2. člen
SPV, ki deluje kot posvetovalno telo župana, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v prometu ter tesno sodeluje z javno agencijo, ministrstvom pristojnim za promet, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
SPV opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo,
– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost prometa,
– organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi organi, šolami, društvi,
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– občasno opravlja poročila in informacije o delu, problemih in ukrepih preventive in vzgojne dejavnosti ter o tem obvešča občinski svet,
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani SPV so predstavniki organov organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.
Občinski svet Občine Krško na podlagi predlogov organizacij in institucij imenuje člane sveta za mandatno dobo štirih let. Če predstavniku Občinskega sveta Občine Krško z volitvami v nov občinski svet poteče mandat, le-ta ostane član SPV vse do imenovanja novega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinski svet lahko na predlog organizacij in institucij, ki so posameznega člana predlagale, le-tega tudi razreši.
SPV ima devet članov. Člani SPV so:
– predstavnik Aktiva ravnateljev osnovnih šol v občini Krško,
– predstavnik Policijske postaje Krško,
– predstavnik Občinskega sveta Občine Krško,
– predstavnik prevoznikov v javnem cestnem prometu,
– predstavnik Upravne enote Krško,
– predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov,
– predstavniki avtošol, s sedežem na območju občine Krško,
– predstavnik upravljalcev cest,
– predstavnik skupnega prekrškovnega organa.
Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika SPV.
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij in skupnosti, ki niso članice sveta.
5. člen
SPV ima svoj sedež na Občini Krško, Cesta krških žrtev 14.
Način dela SPV ureja poslovnik, ki ga sprejme SPV.
Administrativne naloge s področja vodenja del SPV opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračunom Občine Krško ter iz drugih sredstev.
Po sprejetju proračuna SPV sprejme program dela, upoštevajoč zagotovljena sredstva.
7. člen
Prvo sejo imenovanih članov SPV skliče župan Občine Krško in jo vodi do izvolitve predsednika SPV.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 68/97).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-O708
Krško, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.