Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-1968/11 , Stran 601
Ob-1968/11
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d sklicujem
22. redno skupščino
delniške družbe GRAD d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 4. 2011, ob 16. uri, v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti. 2. Realizacija sklepov 21. redne seje skupščine. 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Skupščine se v skladu z 297. členom ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s 44. členom statuta, ki določa tudi, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in glasovati. Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov, to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 6. 4. 2011), ali sedež družbe najkasneje do 30. 3. 2011, z izrecno željo, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta). Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena Poslovnika skupščine GRAD d.d.. Točka 3 temelji na določilih 53. člena statuta GRAD d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji na določilih 247. člena ZGD-1. Točka 5 temelji na določilih 35. člena Statuta GRAD d.d. NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov: ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost. ad 2: Vsi sklepi so realizirani. ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 5. 2011. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan v knjigo delnic na dan skupščine ali novi lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca. ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter pravila trgovanja z lastnimi delnicami. ad.5: Sprejme se predlagana člana nadzornega sveta. Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, od vključno 22. 3. 2011 do 21. 4. 2011, od 9. do 13. ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.
GRAD d.d. predsednik nadzornega sveta Andrej Kavšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti