Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 110-0004/2011-1 Ob-1983/11 , Stran 587
Št. 110-0004/2011-1 Ob-1983/11
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Občinski upravi Občine Rečica ob Savinji. Naloge na navedenem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Višji svetovalec za področje gospodarske javne infrastrukture v občinski upravi III, II in I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge ustrezne smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka MS Office, Windows, delo z internet explorerjem), – vozniški izpit B kategorije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če strokovnega izpita iz upravnega postopka izbrani kandidat še nima, ga bo moral, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G, Uradni list RS, št. 8/10), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo usposabljanje za imenovanje v naziv. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv, v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU. V primeru, da izbrani kandidat usposabljanja v naziv še nima opravljenega, bo moral navedeno usposabljanje, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. Od kandidatov pričakujemo, da imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje strokovnega področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanja uporabniških programskih orodij, poznavanje javne uprave, vključno z delovanjem občinske uprave. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno, pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje – samostojna priprava občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – vodenje investicijskih projektov s področja gospodarske javne infrastrukture in urejanja prostora; – organiziranje medsebojnega sodelovanja z drugimi organi in s strankami, udeleženimi v postopkih in projektih; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev; – odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije, 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ima opravljenega, 5. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima opravljenega, 6. izjavo o poznavanju dela z računalnikom, 7. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Rečica ob Savinji pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da izbrani kandidati s tem ne bodo soglašali, bodo morali sami predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v uradniški naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rečica ob Savinji in na terenu. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za področje gospodarske javne infrastrukture v občinski upravi na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Rečica ob Savinji. Informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju daje Majda Potočnik, na tel. 03/839-18-32. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Rečica ob Savinji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti