Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 15509/2010 Os-2031/11 , Stran 607
Dn 15509/2010 Os-2031/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Bonis, Mojca Hercog s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2088/33, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 15509/2010, dne 15. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, z dne 5. 5. 1998, s katero je prodajalka Merinka Maribor d.d., Žitna ulica 12, Maribor, zastopana po direktorici Danici Voglar-Štic kupcu Yuconta d.o.o. prodala več nepremičnin, med drugim stanovanje št. 34, v stavbi na naslovu Maribor, Jezdarska ulica 8,, – kupoprodajne pogodbe, z dne 20. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem Ultra d.d., Gradiška 128, Pesnica, ki ga je zastopal direktor Edvard Kegl in kupovalko Zlatko Hrovat, stanujočo v Mariboru, Ulica Staneta Severja 20, rojeno 11. 7. 1950, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 34, v I. nadstropju, v skupni izmeri 44,59 m² s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Jezdarska ulica 8, stoječi na parc. št. 1097, vl. št. 1305, k.o. Tabor, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke, – darilne pogodbe, z dne 17. 12. 2001, sklenjene med darilodajalko Zlatko Hrovat, stanujočo Ulica Staneta Severja 20, Maribor, in darilojemalko Majo Hrovat, stanujočo Ulica Staneta Severja 20, Maribor, s katero je darilodajalka darilojemalki podarila nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 34, v I. nadstropju, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8, v skupni izmeri 44,59 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, na parc. št. 1097, vl. št. 1305, k.o. Tabor, in na podarjenem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime darilojemalke. – menjalne pogodbe, št. 0266-0040/2001-02/01, z dne 2. 9. 2002, sklenjene med prvo pogodbeno stranko Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopala Lidija Žvajker in drugo pogodbeno stranko Majo Horvat, stanujočo Krekova ulica 5, Maribor, s katero sta stranki zamenjali svoji nepremičnini tako, da je prava pogodbena stranka izročila v last in posest drugi pogodbeni stranki svojo nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 2, v pritličju, stanovanjske stavbe Maribor, Krekova ulica 5, v izmeri 40,54 m², stoječi na parc. št. 1265, vl. št. 751, k.o. Maribor – Grad in druga pogodbena stranka prvi pogodbeni stranki izročila v last in posest svojo nepremičnino, stanovanje, št. 34, v I. nadstropju, stanovanjske stavbe Maribor, Jezdarska ulica 8, v izmeri 44,59 m², stoječe na parc. št. 1097, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 8. 3. 2011