Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 1 Ob-2001/11 , Stran 602
Št. 1 Ob-2001/11
Na podlagi 7.2. točke Statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta 008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe
13. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 19. 4. 2011 ob 12.30, na sedežu podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles. Za predsednika skupščine, zapisnikarja in preštevalca glasov se določijo poimensko predlagani prisotni na sami skupščini. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane Krainer. 2. Seznanitev z letnimi poročili za leto 2009 in 2010. Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženimi letnimi poročili. 3. Razrešitev nadzornega sveta in izvolitev novih članov. Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina se seznani, da so dosedanji predsednik in 3 člani nadzornega sveta odstopili (g. Markič, g. Arh in ga.Tancar). Nadzorni svet se razreši in se imenuje nov nadzorni svet, ki bo poimensko predlagan na skupščini. 4. Vprašanja in pobude delničarjev. Glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS. Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. Bohinjska Bistrica uprava nadzorni svet