Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

837. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob atletskem stadionu, stran 2747.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob atletskem stadionu
Št. 371-74/2011
Koper, dne 4. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. marca 2011 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob atletskem stadionu
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na parkirišču ob atletskem stadionu (ob obstoječem javnem parkirišču pri balinarski dvorani), ki obsega parceli št. 1503/2 in 1504 obe k.o. Koper.
2.
Cilji uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov ter drugim uporabnikom v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa ter pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi oziroma takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-74/2011
Koper, dne 3. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” situati nel nuovo parcheggio presso lo stadio di atletica
N. 371-74/2011
Capodistria, 4 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino uff., n. 45/01) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 marzo 2011, ha approvato la
L A D E L I B E R A sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” situati nel nuovo parcheggio presso lo stadio di atletica
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il parcheggio presso lo stadio di atletica (in prossimità del preesistente parcheggio presso il bocciodromo) comprendente le particelle catastali n. 1503/02 e 1504, entrambe del C.c. Capodistria.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi ed ad altri utenti la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– le condizioni che consentono l’uso del parcheggio;
– la possibilità di abbonamento parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio e del regime nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-74/2011
Capodistria, 3 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost