Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 366/2011 Os-2065/11 , Stran 606
Dn 366/2011 Os-2065/11
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Košti Branka, Mala Nedelja 28, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvl. št. 192/2, k.o. Bučkovci, pod št. Dn 366/2011, dne 7. 3. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe št. 3139/93, z dne 21. 10. 1993, sklenjene med Splošno kmetijsko zadrugo Kmetovalec Ljutomer, Glavni trg 3/a, ki jo zastopa direktor Drago Antolič, kot prodajalko in Košti Brankom, Mala Nedelja 28, kot kupcem, na nepremičnini, ki je sedaj opisana z identifikacijsko številko 2.E – stanovanjski prostor št. 287-2, v 1. in 2. etaži, v izmeri 30,06 m2, v stavbi z naslovom Mala Nedelja 28, z identifikacijsko številko 287, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 88/6 in 88/9, vpisani v podvl. št. 192/2, k.o. Bučkovci, – dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 15. 3. 2000, sklenjenim med Splošno kmetijsko zadrugo Kmetovalec Ljutomer, Glavni trg 3/a, ki jo zastopa direktor Slavič Anton, kot prodajalko, in Košti Brankom, Mala Nedelja 28, kot kupcem, ki je bil sklenjen zaradi spremembe zastopanja prodajalca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru dne 15. 3. 2011