Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-2014/11 , Stran 564
Ob-2014/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ 2011 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« (v nadaljevanju: JR4–RSK OŠ–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana. 2. Predmet javnega ciljnega razpisa in razpisno področje Predmet javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti o pomenu branja med mladimi. Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 3. Cilji javnega ciljnega razpisa JAK bo podpirala kulturne projekte v okviru razpisa JR4–RSK OŠ–2011 v skladu z naslednjimi cilji: – spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, – promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, – spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, – spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, – motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje založniške programe za mladino, – povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 4. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011, znaša predvidoma 52.000,00 € za eno izbrano izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo in predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov. JAK bo pri odkupu knjige izbranemu prijavitelju kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo dodelila tudi namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega dela, in sicer v skupni višini predvidoma 6.000,00 € bruto na izbrano knjigo. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja JAK bo izbranemu prijavitelju v okviru odobrenih sredstev namenila sredstva za odkup 23.000 izvodov enega naslova izbranega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovnega dela ter namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega dela. Upravičeni stroški Med upravičene stroške sodijo stroški, odobreni s strani JAK, ki so neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«, in sicer: – avtorski honorar(ji), – stroški tiska, – založniška režija, – morebitni stroški organizacije ali promocije projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011« v skladu z dogovorom oziroma morebitnim naročilom JAK. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011 Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ – da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom, katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je bilo prvič izdano v obdobju 2008–2011(*1). V ta sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji sedmošolcev; (*1) Za leto 2011 velja, da mora biti knjiga že izdana do poteka roka prijave na razpis JR4–RSK OŠ–2011, tj. do 18 . 4. 2011. – da zagotavljajo odkupno ceno izvoda knjige pri nakladi 23.000 izvodov do največ 2,00 € (z DDV); – da so se pripravljeni pogajati o odkupni ceni knjige, ki bo predlagana v izbor kulturnih projektov; Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ – da za isti kulturni projekt na javni razpis JR4–RSK OŠ–2011 poda vlogo le en prijavitelj; Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ – da ima prijavitelj poravnane vse pogodbene obveznosti do JAK iz naslova predhodnih javnih razpisov oziroma pozivov JAK; Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ – da izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK; Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ – da posamezni predlagatelj sodeluje z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma njihovimi ponatisi. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga. 7. Kriteriji za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Strokovna komisija JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi v odkup predlagala eno delo. Kriteriji javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 so ovrednoteni s točkami. Na javnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011 bo izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena najvišje, vendar mora glede na kriterije doseči vsaj 90 točk. Najvišje število prejetih točk za vsako posamezno knjigo je 100 točk. 9. Dokumentacija javnega ciljnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 obsega: – besedilo javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011, – prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ z obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ, – vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011« OBR3 – Pogodba RSK OŠ. Dokumentacija javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik, med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo: – prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ z obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ, – parafiran vzorec pogodbe OBR3 – Pogodba RSK OŠ. 10. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena pisno, na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno pisno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 18. 4. 2011, oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga za javni razpis JR4–RSK OŠ–2011. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti najkasneje tega dne prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ poslan po elektronski pošti v wordovem dokumentu ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljenega projekta, in sicer na elektronski naslov: rsk.os@jakrs.si. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011 v Uradnem listu RS, dne 18. 3. 2011 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 4. 2011. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR4–RSK OŠ–2011. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu JR4–RSK OŠ–2011, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). 11. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR4–RSK OŠ–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta RSK OŠ 2011. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 5. 5. 2011.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost