Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 431-0001/2011 Ob-2047/11 , Stran 580
Št. 431-0001/2011 Ob-2047/11
Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju in Meril in kriterijev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 28/05 – z vsemi spremembami), objavlja Občina Lovrenc na Pohorju
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2011
I. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju. II. Predmet razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne, instrumentalne in historične glasbe), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske ter knjižno založniške in več zvrstne dejavnosti, ki bodo izvedeni kot: – prireditve, – redna letna dejavnost kulturnega društva, – založniški projekti, – jubilejna slavnost ali jubilejna razstava, – novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…), – gostovanja po Sloveniji ali tujini, – šolanje ali izobraževanje članov društva, – izobraževanje strokovnega kadra na izobraževalnih programih (JSKD…), – izdaja avdio, video kasete, – izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov. III. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov na tem razpisu imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev), – imajo sedež v Občini Lovrenc na Pohorju in delujejo na območju Občine Lovrenc na Pohorju, – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (dovoljene so minimalne vstopnine), – imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva, – dokazila o urejeni evidenci in članstvu (velja za kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o članstvu), – delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto, – vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najkasneje do konca leta predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih (na tekmovanjih in razstavah za preteklo leto), – redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD, – redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra. IV. Okvirna višina sredstev: višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2011 znaša 12.740,00 EUR. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. V. Razpisno dokumentacijo in podrobnejše informacije lahko dobite od dneva objave do izteka prijavnega roka dne 21. 3. 2011, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju pri Marku Rakovniku, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter v sredo od 14. do 16. ure. VI. Oddaja prijav: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oziroma prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, s pripisom »Javni razpis – Kultura 2011 – Ne odpiraj«. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje do 21. 3. 2011 (dan poštnega žiga). VII. Odpiranje prijav: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo odpiranje prijav izvedla v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. Odpiranje ne bo javno. Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave ki: – niso bile oddane v razpisanem roku, – jih ni predložila upravičena oseba. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da v roku 5 delovnih dni dopolnijo prijave. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil prijave, bo prijava izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. VIII. Sklep o izidu razpisa bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. IX. Pogodbe o sofinanciranju bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene v roku 30 dni po končanem postopku. X. Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis in se torej ne prenašajo v leto 2012.
Občina Lovrenc na Pohorju