Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

846. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 4.–30. 6. 2011, stran 2755.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4), Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 90/09, 37/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 06/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 10. marca 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 4.–30. 6. 2011
1.
S tem sklepom se ureja financiranje Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 4.–30. 6. 2011 oziroma do sprejetja proračuna občine (v nadaljnjem besedilu: v obdobju začasnega financiranja).
2.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov občinskega proračuna je v tem obdobju omejen z višino porabljenih sredstev v enakem obdobju leta 2010. Morebitne neporabljene pravice porabe z obdobja prvega tromesečja 2011, ki se financira v skladu s sklepom o začasnem financiranju v obdobju 1. 1.–31. 3. 2011, se ne prenašajo v naslednje obdobje začasnega financiranja.
3.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti. Investicije se financirajo skladno z že sprejetimi obveznostmi.
4.
V obdobju začasnega financiranja proračunski uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih še niso izvajali v preteklem letu in ne začenjati novih investicij.
Nove proračunske postavke lahko neposredni proračunski uporabniki odprejo le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5.
V obdobju začasnega financiranja drugega tromesečja 2011 se prihodki in drugi prejemki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  8.578.778|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.794.424|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.429.583|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.072.497|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.035.254|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   321.832|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.064.841|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.831.371|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.598|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    30.306|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    15.170|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   185.396|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    25.598|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    2.249|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    23.349|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    1.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.057.186|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   274.899|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   782.287|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  8.490.753|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.566.224|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   607.124|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    92.280|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.828.715|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     605|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    37.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3.134.857|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    69.434|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  1.365.839|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   356.497|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.343.087|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.549.261|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.549.261|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   240.411|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   142.824|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    97.587|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |   880.025|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki |       |
|   |minus skupaj odhodki)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    33.931|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    33.931|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    10.763|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    23.168|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   187.500|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   187.500|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |   187.500|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji|       |
|   |lasti                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –153.569|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |(IV. – V.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)         |    27.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |    27.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    27.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2011 dalje.
Št. 410-18/2010/2
Nova Gorica, dne 10. marca 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost