Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 430-1810/2011/6 Ob-2008/11 , Stran 545
Št. 430-1810/2011/6 Ob-2008/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) – ZJF in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010, ki se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvedba programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito v letih 2011 in 2012, ki se bo izvajal v enem od stanovanj integracijske hiše v Ljubljani. Opis predmeta naročila Predmet naročila je izvedba programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, ki se bo izvajal v enem od stanovanj integracijske hiše v Ljubljani. V stanovanju je lahko največ 6 mladoletnikov brez spremstva. Kot ranljivim osebam jim je potrebno nuditi posebno nego in skrb. Program oskrbe vključuje: – skrb za varnost in osebno integriteto mladoletnikov, – nudenje opore, mentorstva in svetovanja mladoletnikom, – psihološko pomoč, kolikor je potrebna, – vključitev mladoletnikov v šolanje oziroma druge oblike izobraževanja ali aktivnosti, ki mladoletnika opremijo z novimi znanji in veščinami, – pripravo individualnega načrta za vsakega mladoletnika za čas njegovega bivanja v skupini, – urejanje vseh pomembnih zadev in pomoč pri uveljavljanju pravic (dokumenti, zdravstvo, šolanje, denarna socialna pomoč ipd.), – zagotavljanje učne pomoči, – vključitev mladoletnikov v opravljanje hišnih opravil (priprava obrokov, čiščenje, nakupovanje), – izvajanje skupinskih aktivnosti in interesnih dejavnosti za mladoletnike, – sodelovanje z drugimi organizacijami in službami. Oskrba se izvaja vse dni v letu, praviloma 24 ur dnevno, glede na število mladoletnikov v skupini pa je lahko dnevna obveznost izvajalca tudi manjša in prilagojena prisotnosti mladoletnikov v skupini oziroma njihovim dnevnim obveznostim. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni: O ministrstvu in levi meni: Javna naročila. Prijavitelji morajo ponuditi izvajanje celotnega programa javnega razpisa. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis · Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Enak pogoj velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem; – izpolnjujejo pogoj, da ni prijavitelj, niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo in posamezen izvajalec aktivnosti programa, kateri je vključen v izvajanje programa, v kazenskem postopku in zoper te posamezno navedene sebe ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Enak pogoj velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem; · Prijavitelj mora imeti vsaj dve leti izkušenj s področja pomoči mladoletnikom brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki. · Prijavitelji morajo imeti ustrezno število strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti programa – glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni v letu dela z mladoletniki. Strokoven kader mora imeti ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni delavec/ka) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik; o znanju jezika prijavitelj poda izjavo v Prilogi IV/6 iz razpisne dokumentacije. · Vodja predmetnega programa mora biti strokovna oseba z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog(inja ali socialni delavec/ka), ki mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj z razpisanega področja dela ali podobnega dela z mladoletniki in mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik; o znanju jezika prijavitelj poda izjavo v Prilogi št. IV/6. Opomba: Vodja predmetnega programa lahko poleg vodenja v programu izvaja tudi aktivnosti strokovnega delavca – izvajalca aktivnosti programa, pri čemer mora izpolnjevati vse pogoje za strokoven kader. V tem primeru prijavitelj navede to osebo v obrazec pod tč. 1 – (Vodja programa) in v tč. 2 – (Izvajalci aktivnosti programa), v Prilogo št. IV/6 iz razpisne dokumentacije – Podatki o kadrih – izvajalcih aktivnosti programa s pooblastili posameznih izvajalcev aktivnosti programa, za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. · Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. · Program mora imeti realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo in potreb uporabnikov in naročnika. · Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že financiranih programov. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge · Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge: – Obrazec vloge (Priloga št. IV/1); – Splošna izjava prijavitelja programa (Priloga št. IV/2); – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. IV/3); – Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4); – Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5); – Podatki o kadrih – izvajalcih aktivnosti programa s pooblastili posameznih izvajalcev aktivnosti programa za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Priloga št. IV/6); – Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7); – Opis programa (Priloga št. IV/8); – Reference prijavitelja – dosedanje izkušnje (Priloga št. IV/9); · Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe. · V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa, (na primer: pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna vsebina vloge (Razpisna dokumentacija). · Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente: – Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, – Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem, – Dokazila, da ni prijavitelj, niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo in vsak posamezen izvajalec aktivnosti programa, ni v kazenskem postopku in zoper te posamezno navedene osebe ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem, – Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, – Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave – priloga št. IV/10 iz razpisne dokumentacije V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 45 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. 1. Usposobljenost prijavitelja: Ocenjuje se usposobljenost prijavitelja, in sicer dosedanje izkušnje na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki. Ob izpolnjevanju osnovnega pogoja vsaj dveh let izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, prijavitelj za vsako nadaljnje celo leto (začenši s 3 leta) prejme 5 točk, pri čemer je največje možno število točk 30. Število let izkušenj se izračuna iz podatka »Čas izvajanja programa od – do«. V primeru, da prijavitelj poda več referenc, se pri ocenjevanju število let delovnih izkušenj sešteje, pri čemer se vsako posamezno celo leto upošteva samo enkrat (na primer: če prijavitelj poda dve referenci za izvajanje v istem letu, se referenca za to leto upošteva samo enkrat. Skupno število let se zmanjša za dve leti izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, ker sta že osnovni pogoj. Opozorilo: Dosedanje izkušnje oziroma reference prijavitelja programa na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki se bodo pri ocenjevanju upoštevale le, če bodo podane na obrazcu iz priloge št. IV/9. 2. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se izkušnje strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni/a delavec/ka) na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer za največ 3 strokovne delavce z ustrezno izobrazbo. V primeru več kot treh strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo se ocenjujejo trije strokovni delavci z najdaljšimi delovnimi izkušnjami na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer: – več kot 5 let izkušenj v obdobju zadnjih 8 let, od leta 2003 dalje 5 točk, – 3 do 5 let izkušenj obdobju zadnjih 8 let, od leta 2003 dalje 2 točki, – 2 leti 0 točk, pri čemer je največje število točk 15. Opozorilo: Dosedanje izkušnje oziroma reference izvajalcev aktivnosti programa se bodo pri ocenjevanju upoštevale le, če bodo podane na obrazcu iz priloge št. IV/6. Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane podatke pri referenčnih naročnikih prijavitelja in izvajalcev aktivnosti programa Število let izkušenj izvajalcev aktivnosti programa se izračuna iz podatka »Čas izvajanja programa od – do«. V primeru, da ima posamezen izvajalec aktivnosti programa v tabeli IV/6 v več zap. št. vpisane delovne izkušnje, se pri ocenjevanju število let delovnih izkušenj sešteje, pri čemer se vsako posamezno celo leto upošteva samo enkrat (na primer: če prijavitelj za posameznega izvajalca aktivnosti programa poda dve delovni izkušnji v istem letu, se delovne izkušnje za to leto upošteva samo enkrat. Izbran bo program, ki bo po obeh merilih dosegel večje število točk. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj, ki bo imel nižje stroške dela. (Postavka A iz finančne konstrukcije izvajanja programa) 7. Izločitev vloge Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09): hudodelsko združevanje, kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Enak razlog velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem; – kolikor je prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo ali posamezen izvajalec, vključen v izvajanje programa, v kazenskem postopku in je zoper te posamezno navedene osebe bila vložena pravnomočna obtožnica za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: kršitev enakopravnosti, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Enak razlog velja tudi za vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor prijavitelj nima vsaj dve leti izkušenj s področja pomoči mladoletnikom brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki; – kolikor prijavitelj nima ustreznega števila strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti programa- glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni v letu dela z mladoletniki, kolikor strokovni kader nima ustrezne izobrazbe (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog(inja ali socialni delavec/ka) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik; – kolikor prijavitelj nima za vodjo predmetnega programa strokovno osebo z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog(inja ali socialni delavec/ka), ki mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj z razpisanega področja dela ali podobnega dela z mladoletniki in aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik ter v primeru, kolikor vodja predmetnega programa, ki poleg vodenja v programu izvaja tudi aktivnosti strokovnega delavca – izvajalca aktivnosti programa, ne izpolnjuje vseh pogojev za strokoven kader; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja 1. Sredstva Prijavitelj programa lahko s strani naročnika prejme sredstva v višini 100% vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa, in sicer se financira 100% iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve. 2. Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer: Stroški dela (A): – Stroški redno zaposlenih (A1; A2) (upravičen strošek: bruto plača delavca, davki in prispevki delodajalca; nadomestilo za malico in prevoz ter drugo). – Stroški oseb, ki opravljajo projektne aktivnosti po avtorski oziroma podjemni pogodbi (A1; A2) (upravičen strošek: bruto urna postavka, ki vključuje vse nastale stroške za opravljeno avtorsko delo oziroma delo po podjemni pogodbi). Materialni stroški (B): – Potni stroški povezani z izvajanjem programa so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov (B1) – Stroški povezani z izvedbo programa (B2) – Drugo (B3) Posredni upravičeni stroški (C): Način financiranja, financiranje stroškov in hranjenje dokumentacije je natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine. V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik financiranje sorazmerno znižal. Izplačilo sredstev: Izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema ustreznega poročila o izvajanju programa, finančnega poročila in pravilnega zahtevka za izplačilo. Naročnik prejeti zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami pregleda. V primeru, da naročnik na pravočasno prejeti pravilni zahtevek za izplačilo in na priložene priloge nima pripomb, zahtevek s prilogami potrdi in izvede plačilo. V primeru, da naročnik pri pregledu posredovanega zahtevka za izplačilo s prilogami ugotovi pomanjkljivosti, vrne dokumentacijo, vezano na sporni del izvajalcu s pozivom za dopolnitev zahtevka za izplačilo, nesporni del pa plača. Izvajalec je dolžan zahtevek za izplačilo dopolniti in ga s prilogami posredovati naročniku v roku 10 dni od prejetja poziva naročnika za dopolnitev zahtevka. Prijavitelj – izvajalec mora naročniku skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna prejeta sredstva vrniti, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno. Izvajalec mora vračilo sredstev izvršiti v roku petnajst dni po prejemu pisnega poziva naročnika, v nasprotnem primeru mu bo naročnik zaračunal zakonske zamudne obresti, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku petnajstdnevnega roka. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: Izvajanje programa po sklenjeni pogodbi se mora zaključiti najkasneje do 20. 11. 2012, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, oziroma do 31. 12. 2012. Pogodba se z izbranim prijaviteljem sklene za obdobje od podpisa pogodbe (predvidoma v mesecu juniju 2011) do 20. 11. 2012. Izplačilo sredstev je natančneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Skupna okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe (predvidoma v mesecu juniju 2011) do 20. 11. 2012 znaša 300.000,00 EUR, in sicer za izvajanje v letu 2011 v višini 100.000,00 EUR in v letu 2012 v višini 200.000,00 EUR. Zgoraj navedeni zneski predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po predmetnem javnem razpisu. 10. Predložitev vloge: Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 18. 4. 2011, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programa obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklep o izboru programa in višini financiranja programa. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 6. 4. 2011. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost