Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 2629/2011 Os-2002/11 , Stran 606
Dn 2629/2011 Os-2002/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Podržaja, Valjavčeva ulica 18 B, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska c. 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 46.E, vpisani v vl. št. 5265/46, k.o. Trnovsko predmestje, dne 18. 2. 2011, pod opr. št. Dn 2629/2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupne pogodbe, št. 39-G1/VS-1, z dne 17. 11. 1978, sklenjene med Gradbenim podjetjem „Tehnika“, Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem, ter Dragutinom Grabrovcem in Nado Grabrovec, oba takrat stanujoča Cesta na Loko 18, Ljubljana, kot kupcema, in kupne pogodbe, z dne 9. 4. 1986, sklenjene med Dragutinom Grabrovcem in Nado Grabrovec, oba Ziherlova ulica 6, Ljubljana, kot prodajalcema, ter Francem Tomažinom in Marinko Tomažin, oba Ziherlova ulica 6, Ljubljana, kot kupcema, katerih vsebina je nakup oziroma prodaja nepremičnine, enosobnega stanovanja, št. 46, v V. nadstropju, površine 40,24 m2, s pripadajočo shrambo, v soseski VS-1, Trnovo, objekt G-1, na naslovu Ziherlova ulica 6, Ljubljana, sedaj 46.E, del stavbe, št. 46, v 5. nadstropju, Ziherlova 6, Ljubljana, ki je vpisano v vl. št. 5265/46, k.o. Trnovsko predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 3. 2011