Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

847. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, stran 2757.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) ter 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I in Uradni list RS, št. 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/02 in 5/07) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle oblike in ima premer do 35 mm.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Glavne dejavnosti zavoda v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.150 Pridelovanje tobaka
A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.210 Vinogradništvo
A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A01.230 Gojenje citrusov
A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290 Gojene drugih trajnih nasadov
A01.300 Razmnoževanje rastlin
A01.500 Mešano kmetijstvo
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.640 Obdelava semen
C10.830 Predelava čaja in kave
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C11.050 Proizvodnja piva
C11.060 Proizvodnja slada
G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H52.100 Skladiščenje
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J62.010 Računalniško programiranje
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.400 Dajanje pravic in uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožna dejavnost za izobraževanje
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti in se podrobneje določijo v statutu.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske ali ustrezne naravoslovne smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske ali ustrezne naravoslovne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju organizacijskih enot,
– znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika na osnovni ravni in
– izdela ustrezno kvaliteten program dela zavoda za obdobje štirih let.«.
4. člen
V 22. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Tekoče in investicijsko vzdrževanje delovanja javne službe je obveznost ustanovitelja.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-12/2011
Ljubljana, dne 17. marca 2011
EVA 2010-2311-0171
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik