Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-1981/11 , Stran 583
Ob-1981/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 86/10 – ZSPDSLS), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-2/2011 z dne 8. 3. 2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet oddaje v najem Profitno enosobno stanovanje št. 9, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/44, k.o. Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja je 42,41 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanju pripada klet. Stanovanje je neopremljeno. 3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba. 4. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek njenega višanja: 137,64 EUR, najnižji znesek višanja: 10 EUR. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov. 5. Način in rok plačila najemnine Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 5. 4. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«. 8. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. 10. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list, – overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, EMŠO in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 12. Pravila javne dražbe: – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09), – ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, – morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica