Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-4/2011 Ob-1980/11 , Stran 591
Št. 478-4/2011 Ob-1980/11
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu: a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel. 01/895-04-00); – Lovska koča Gričice, 124 m2, zemljišče 757 m2, parc. št. 4107, k.o. Štale, lokacija Komarna vas, Občina Semič, izhodiščna cena: 84.888,00 EUR; Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom a) oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnin je: poslovna dejavnost gostinstvo, turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je skladna s prostorskimi pogoji občine. b) Lokacija Kamnik (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200); – Poslovna stavba v Kamniku (sedež LPN Kozorog), parc. št. 361/6, k.o. Kamnik, stavba, v izmeri 86 m2, zemljišče, v izmeri 706 m2, prenos v posest je eno leto po sklenitvi pogodbe, izhodiščna cena: 110.000,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je poslovno-stanovanjska dejavnost ter društvena dejavnost. 2. Rok za zbiranje ponudb je 18. 4. 2011, do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. 3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244, sklic na št. 101-1002, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačilu varščine, – matično in davčno številko ponudnika, številko TRR, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala na predmetu prodaje, – kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko, – navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2011, ob 9. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine. 11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti