Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 431-0001/2011 Ob-2046/11 , Stran 580
Št. 431-0001/2011 Ob-2046/11
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 4/2010)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011, ki jih bo Občina Lovrenc na Pohorju sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2011
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva in zveze, – osnovna šola in vrtec, – gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne. 2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Lovrenc na Pohorju, – da so registrirani najmanj eno leto, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto, – da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za športna društva) in vadbi. 3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino športnih programov: – športno vzgojo predšolskih otrok, – športno vzgojo šoloobveznih otrok, – športno vzgojo mladine, – športno dejavnost študentov, – športno rekreacijo, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – športne prireditve, – delovanje športnih društev in zvez. 4. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času uradnih ur. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa. 5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim obrazcem naročnika obvezno priložiti še: – natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov, urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o strokovnem kadru, – finančno vrednotenje programov s planom stroškov za l. 2011 in – zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v l. 2010. 6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v l. 2011 znaša 22.975,00 EUR. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov »Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«. 8. Rok za prijavo na Javni razpis – šport 2011 je 22. 3. 2011. 9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s pripisom »Javni razpis – šport 2011« – »Ne odpiraj!)«. 10. Odpiranje prijav ne bo javno. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc na Pohorju. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 11. Podrobne informacije lahko dobite na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, tel. 02/630-05-63 – pri Marku Rakovniku.
Občina Lovrenc na Pohorju

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti