Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 496/2011 Os-2061/11 , Stran 607
Dn 496/2011 Os-2061/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Špele Pašić iz Velenja, Jenkova cesta 11, ki jo zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 5. 1993, s katero je prodajalec ESO oprema d.o.o. Velenje, ki ga je zastopal direktor mag. Vinko Grm, dipl. ing. str., prodal 57,79 m2 veliko stanovanje št. 26, v 6. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Jenkova 11/D v Velenju, stoječe na parc. št. 2637, vpisani v vl. št. 327, k.o. Velenje, kupcema Mehmedu in Ehlimani Bečič iz Velenja, Jenkova cesta 11/D. Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 50.E (ID št. stavbe 1438), vl. št. 3311/50, k.o. Velenje, in je v celoti last REK - Rudnika lignita Velenje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom: Špela Pašić, Jenkova cesta 11, 3320 Velenje, EMŠO: 2309978505145, do celote. Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Špele Pašić.
Okrajno sodišče v Velenju dne 8. 3. 2011