Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 10008/2009 Os-2032/11 , Stran 607
Dn 10008/2009 Os-2032/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisenbank Voitsberg eGen, Conrad von Hoetzendorfstrasse 5, Voitsber, Avstrija, ki ga zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak, Partizanska cesta 20, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1715/98, k.o. Spodnje Radvanje, v korist Darje Neškovič, stanujoče Borova vas 4, Maribor, pod opr. št. Dn 10008/2009, dne 15. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, št. 55/93, z dne 15. 3. 1993, in aneksom z dne 29. 9. 1998, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcema Stanovanjski sklad delavcev pri zasebnikih Maribor, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, zastopanem po Ivanu Zupančiču in Elektro Maribor p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, zastopanem po direktorju Štefanu Lutarju, in kupcema Miroslavom Zorkom in Andrejo Zorko, oba stanujoča Borova vas 4, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala nepremičnino, enosobno stanovanje s kabinetom, št. 16/I, v izmeri 49,60 m², v stanovanjski hiši Borova vas 4, na parc. št. 2345, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo etažne lastnine v korist kupcev, – kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 10. 1998, sklenjene med prodajalcema Miroslavom Zorkom, roj. 11. 2. 1958 in Andrejo Zorko, roj. 27. 9. 1962, oba stanujoča Borova vas 4, Maribor, in kupovalko Darjo Neškovič, rojeno 28. 12. 1957, stanujočo Ulica Veljka Vlahoviča 61, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala nepremičnino, enosobno stanovanje s kabinetom, št. 16, v I. nadstropju, stanovanjskega objekta v Mariboru, Borova vas 4, v skupni izmeri v izmeri 49,60 m², na parc. št. 2345, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo etažne lastnine v korist kupovalke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Darje Neškovič.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 8. 3. 2011

AAA Zlata odličnost