Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

838. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011, stran 2748.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 16. in 93. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+--------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|Konto  |Naziv konta              |  Proračun za|
|     |                   |   leto 2011|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|  1  |         2          |   3    |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   3.823.166|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.655.626|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |   1.818.379|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.608.679|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje        |    141.900|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |    67.800|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |    837.247|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    25.200|
|     |od premoženja             |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     1.550|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni   |     1.000|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     3.220|
|     |storitev               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |    806.277|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |    191.614|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      900|
|     |sredstev               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    190.714|
|     |in neopredmetenih sredstev      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |     5.000|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov |     5.000|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |    970.926|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |    970.926|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   3.943.023|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) |    823.016|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    120.593|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    19.938|
|     |varnost                |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |    663.985|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti      |     4.500|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve              |    11.000|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   1.025.055|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |     9.000|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom      |    596.927|
|     |in gospodinjstvom           |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim       |    91.987|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi   |    327.141|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   2.027.121|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   2.027.121|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    70.831|
|     |(430 + 432)              |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim  |    30.090|
|     |in fizičnim osebam, ki niso PU    |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi      |    40.741|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |   –119.857|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|III/1.  |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   –121.357|
|     |(I.-7102) – (II.-403-404)       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|III/2.  |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)|    810.555|
|     |– (40+41)               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil   |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|     0,00|
|     |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |440 Dana posojila           |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev   |     0,00|
|     |in finančnih naložb          |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |     0,00|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |       |
|     |– V.)                 |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje        |       0|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       0|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |       0|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –119.857|
|     |RAČUNIH                |       |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |       0|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |    119.857|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |    125.723|
|     |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA    |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– turistična taksa,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– prejete donacije,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan. Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30% podprograma v sprejetem proračunu.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 9.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2011 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 evrov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Št. 410-34/2010-28
Kostanjevica na Krki, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti