Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 023-0001/2011-5 Ob-1945/11 , Stran 570
Št. 023-0001/2011-5 Ob-1945/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10) razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Zreče v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2011. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Zreče v proračunu za leto 2011 okvirno zagotovljenih: – proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev 5.000,00 EUR, – proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok 4.000,00 EUR, – proračunska postavka R02 – programi društev 5.000,00 EUR, – proračunska postavka R03 – vojni veterani 1.600,00 EUR. 2. Na razpisu lahko sodelujejo: – organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov; – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Zreče; – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za občane Občine Zreče. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Zreče oziroma na njene občane. 3. V letu 2011 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe: – sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; – sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; – sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; – sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje, – organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; – delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk. 4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, ali na internetni strani Občine Zreče, www.zrece.si). b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva; c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2010, potrjeno na ustreznem organu društva; d) davčno številko in številko transakcijskega računa; e) program dela in finančni načrt za leto 2011; d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine Zreče ter podatke o višini članarine. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov; c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; d) časovno dinamiko realizacije projekta. Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 5. Merila za dodelitev sredstev: – popolna dokumentacija – pogoj; sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Zreče; – vključenost članov iz Občine Zreče; – kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih ...). 6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je ponedeljek, 11. aprila 2011, do 13. ure, osebno ali priporočeno pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2011«, z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 7. Občinska uprava po zaključku razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Sandri Korošec (tel. 03/757-17-08, sandra.korosec@zrece.eu).
Občina Zreče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti