Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 47800-17/2010/41 Ob-1948/11 , Stran 569
Št. 47800-17/2010/41 Ob-1948/11
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parc. št. 917 (vrt, v izmeri 539 m2), k.o. Želeče. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je opredeljeno kot območje za stanovanja, z oznako “BL S 22/3” Zazer. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine na podlagi prodajne pogodbe. 4. Predkupna pravica: Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-547/2010 z dne 22. 11. 2010 in 3501-548/2010 z dne 22. 11. 2010, da na navedeni nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z 2. členom Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). 5. Ponudbena cena Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 100 EUR. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni, ki znaša 77.400,00 EUR. Izhodiščna in ponudbena cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 15113-7200994-89222011. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 8. Informacije Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronskem naslov gp.gs@gov.si. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73. 9. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani http://www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_sekretariatu/javne_objave/ravnanje_s_stvarnim_premoženjem/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 7.800,00 EUR, na račun 01100-6300109972, sklic 18 15113-7200994-89222011, z navedbo namena: »varščina za nakup parc. št. 917, k.o. Želeče«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu odločitve o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe ter dokazilo o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici, na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup nepremičnine, parc. št. 917, k.o. Želeče, št. 47800-17/2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 18. 4. 2011, do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2011, ob 11. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. 11. Drugi pogoji: – v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke); – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; – nepremičnine so na prodaj po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; – ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece, šteto od zadnjega dneva roka za oddajo ponudb dalje. 12. Komisija Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, pooblaščena za izvedbo postopka oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije