Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-2069/11 , Stran 590
Ob-2069/11
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče, Tržišče 35, 8295 Tržišče, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, ŠT. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat(ka) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ul. l., št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2011 Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost ter življenjepis). Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Tržišče, Tržišče 35, 8295 Tržišče z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče

AAA Zlata odličnost