Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 18/2011 Ob-1954/11 , Stran 586
Št. 18/2011 Ob-1954/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09, 64/09 – popr. ter 65/09 – popr.) ter sklepa 9. redne seje Sveta vrtca Galjevica, Svet vrtca Galjevica razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr.), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt- D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer: 1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt, 2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo, 5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr.). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Galjevica, Ljubljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predviden pričetek dela je 23. 9. 2011. Kandidati lahko v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Galjevica, Ljubljana

AAA Zlata odličnost