Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

840. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2011 in odpravo posledic poplav iz leta 2010, stran 2751.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 5. seji, dne 7. 3. 2011, sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2011 in odpravo posledic poplav iz leta 2010
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij 21. 8. 2005, ki je povzročilo škodo na območju občine Krško, kot tudi za odpravo posledic poplav iz leta 2010.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 429.800,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
– sanacija plazu na cesti Pijavško-Veliki
Trn-Črešnjice                  100.000,00 €,
– sanacija plazu na javni poti v Koritnem    155.000,00 €,
– sanacija plazu na cesti Senuše-Veliki Trn
(Drenovec)                    23.100,00 €,
– udeležba gasilskih enot pri izvajanju
nalog zaščite in reševanja na območju občine
Krško                      15.000,00 €,
– sanacija športnega kompleksa na stadionu
Matija Gubca                   58.700,00 €,
– delni stroški najpomembnejše občinske
infrastukture                  38.000,00 €,
– izdelava projektne dokumentacije za
plazove                     20.000,00 €,
– konzultanske storitve in nadzor nad
izvedbo sanacije plazov             20.000,00 €.
4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20% skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.
5. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-21/2011-O603
Krško, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.