Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 22/2011 Ob-1953/11 , Stran 586
Št. 22/2011 Ob-1953/11
Svet Doma upokojencev Nova Gorica na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 19. seje Sveta zavoda z dne 8. 3. 2011 razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja). Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava za razpis za direktorja – ne odpiraj«. Upošteva se ponudbe, ki na naslov doma prispejo do 5. 4. 2011, do 14. ure. Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje, za katerega se prijavljajo. Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica