Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

850. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOS-UPB2), stran 2761.

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 2. 2. 2011 je Državni zbor na seji dne 7. 3. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki obsega:
– Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4. 2. 1993),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS-A (Uradni list RS, št. 48/94 z dne 5. 8. 1994),
– Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije – ZUKN (Uradni list RS, št. 38/10 z dne 14. 5. 2010) in
– Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS-B (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2011).
Št. 412-01/11-4/2
Ljubljana, dne 7. marca 2011
EPA 1605-V
Državni zbor
Rapublike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
Z A K O N
O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU uradno prečiščeno besedilo (ZSOS-UPB2)
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, pristojnosti, pravice in obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
S tem zakonom se ustanovi sklad, ki je finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
2.a člen
Finančna organizacija iz prejšnjega člena v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja tudi druge naloge, če tako določa poseben zakon, ki določi tudi način financiranja teh nalog.
3. člen
Sklad je pravna oseba. Sklad je delniška družba.
Firma sklada je: Slovenski odškodninski sklad, d. d. Sedež sklada je v Ljubljani.
4. člen
Ustanovitveni kapital sklada znaša 40,000.000 tolarjev in je razdeljen na delnice.
Ustanovitelj vplača glavnico iz prejšnjega odstavka do konstituiranja sklada.
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije ter dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do dividende ter pravice do izplačila preostanka vrednosti premoženja sklada v primeru njegove likvidacije. Vprašanja v zvezi z izdajanjem delnic se uredijo v statutu sklada.
5. člen
(prenehal veljati)
6. člen
Za izpolnjevanje nalog iz 2. člena tega zakona izdaja sklad obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom. Sklad izroča obveznice upravičencem na podlagi pravnomočne odločbe.
Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka najkasneje do 1. 1. 1995.
Rok, določen za izvršitev odločbe, ki se glasi na odškodnino, za katero je zavezanec sklad, ne sme biti krajši od treh in ne daljši od šest mesecev.
Upravičencem do obveznic sklada, na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona, je sklad dolžan obveznice izročiti v 90 dneh od vložene zahteve.
7. člen
Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno izplačevanje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem.
Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive v polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%. Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih.
Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na borzi vrednostnih papirjev.
Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu to dovoljuje likvidnostni položaj.
7.a člen
Za izdajo in ponudbo obveznic sklada ne velja zakon o trgu vrednostnih papirjev.
7.b člen
Glavnica izdanih obveznic se mora začeti izplačevati najkasneje do 1. 1. 2005.
Obresti od izdanih obveznic se pričnejo izplačevati od 31. 12. 1996.
7.c člen
Način ter roke, ki niso opredeljeni s tem zakonom, za izplačevanje glavnice in obresti, za katere se izdajo obveznice ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izročanjem ter unovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katere je zavezanec sklad, določi Vlada Republike Slovenije s posebno uredbo, ki jo izda v treh mesecih po sprejetju tega zakona.
8. člen
Upravičenec lahko zahteva, da mu sklad namesto obveznic ponudi ustrezno število delnic posameznega podjetja ali več podjetij, s katerimi razpolaga Republika Slovenija ali sklad.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora sklad odgovoriti upravičencu ali pa mu dostaviti ustrezno ponudbo v 30 dneh od prejema zahteve. Če upravičenec ponudbo sprejme, sklene s skladom o tem pogodbo.
9. člen
Sredstva za kritje obveznosti sklada iz izdanih obveznic se oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi:
a) na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
b) iz dela kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanjskih hiš in stanovanj, ter celotna kupnina za prodana podržavljena stanovanja, če upravičenci po zakonu o denacionalizaciji niso uveljavljali zahtevkov;
c) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
d) iz drugih virov, določenih z zakonom.
10. člen
Celotna kupnina za stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona, ki jo vplačujejo lastniki prejšnjih družbenih stanovanj, pripada:
– 10% odškodninskemu skladu,
– 20% stanovanjskemu skladu,
– 70% lastnikom družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš po stanovanjskem zakonu.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni prijavi za vpis v sodni register priložiti potrdilo Slovenskega odškodninskega sklada, da so dajatve po tem zakonu v višini 10% plačane.
11. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zagotavlja sredstva iz c) točke 9. člena tega zakona:
– v višini 10% pogodbenih obveznosti iz naslova kupnin in zakupnin za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10% od njegovih prihodkov od gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije ter
– v višini vrednosti kmetijskih zemljišč, za katere bodo izdane priznanice zamenjane za obveznice Slovenskega odškodninskega sklada.
Obveznost Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije iz prejšnjih dveh alinei preneha, ko so pokrite vse obveznosti do upravičencev iz naslova nacionaliziranih kmetijskih zemljišč in gozdov.
12. člen
Zavezanci iz 10. člena in prve alinee 11. člena tega zakona vplačujejo sredstva do 10. v tekočem mesecu v višini pogodbenih obveznosti, zapadlih v preteklem mesecu.
Plačila za sredstva iz prejšnjega odstavka imajo pri plačevanju v smislu 14. člena zakona o finančnem poslovanju enak status kot prispevki iz bruto osebnih dohodkov.
Republiška uprava za javne prihodke je dolžna, iz svojih uradnih evidenc, prav tako pa so dolžni tudi zavezanci za zagotavljanje virov sredstev za izdajo obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, na zahtevo skladov iz prve in druge alinee 10. člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, izročiti vse zahtevane podatke in pogodbe, sklenjene po določilih stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), ki veljajo za privatizacijo družbenih stanovanj in druge podatke in pogodbe, sklenjene na podlagi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93).
Sredstva za izpolnitev obveznosti iz druge alinee prejšnjega člena zagotovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na podlagi dokumentirane zahteve Slovenskega odškodninskega sklada v 15 dneh od vložitve zahteve.
13. člen
Pri upravljanju naložb je sklad dolžan zagotoviti ustrezen donos in likvidnost za izpolnjevanje prevzetih obveznosti za namene iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
14. člen
(prenehal veljati)
15. člen
(prenehal veljati)
16. člen
(prenehal veljati)
17. člen
(prenehal veljati)
18. člen
Dobiček, ki ga iz poslovanja z vrednostnimi papirji ter z drugimi dejavnostmi ustvari sklad, se obvezno razporedi v rezerve sklada.
Izgubo pokriva sklad iz ustvarjenih rezerv.
19. člen
Tuje fizične in pravne osebe ne morejo postati delničarji sklada.
20. člen
(prenehal veljati)
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS (Uradni list RS, št. 7/93) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
21. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 30 dneh, z delom pa začne najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS-A (Uradni list RS, št. 48/94) vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu – ZSOS-B (Uradni list RS, št. 9/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.