Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2010, stran 2798.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05 in 60/07) ter 17. in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07), je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2010.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
+--------+----------------------------------------+------------+
|A)   |IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH  |      |
|    |UPORABNIKOV               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|I.   |Skupaj prihodki             |  3.250.409|
+--------+----------------------------------------+------------+
|II.   |Skupaj odhodki             |  3.402.909|
+--------+----------------------------------------+------------+
|III.  |Proračunski presežek (I. – II.)     |  – 152.500|
+--------+----------------------------------------+------------+
|B)   |IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |NALOŽB                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in prodaja|      0|
|    |kapitalskih deležev           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih |     500|
|    |deležev                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |Prejejta minus dana posojila in     |    –500|
|    |spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)|      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|C)   |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VII.  |Zadolževanje              |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga             |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |Sprememba stanja na računu       |  –153.000|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII. – IX.)  |      –|
+--------+----------------------------------------+------------+
|XI.   |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)     |  –152.500|
+--------+----------------------------------------+------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih ob koncu   |   265.427|
|    |preteklega leta             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2011
Ljubno, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.