Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

885. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«, stran 2813.

V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 15. členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10) in 16. členom Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) sta Občinski svet Občine Tabor z dne 9. 3. 2011 na 4. redni seji in Občinski svet Občine Vransko z dne 15. 3. 2011 na 4. redni seji sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«
1. člen
SPLOŠNO
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
PODROČJE SOU
(1) Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, in Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ustanovita organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske finančne službe.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejemanja sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanja organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(3) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne občinske uprave, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
3. člen
IME, SEDEŽ, ORGANIZACIJA SOU
(1) Ime organa skupne občinske uprave je: »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«.
(2) Skrajšano ime organa je: SOU občin Tabor - Vransko (v nadaljevanju: SOU).
(3) SOU ima status samostojnega skupnega organa občin iz 2. člena tega odloka.
(4) Sedež SOU je na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
(5) SOU uporablja žig okrogle oblike. Ob zgornjem robu žiga je napis: SOU občin Tabor - Vransko, na spodnjem robu pa je naveden sedež SOU: Tabor 21, 3304 Tabor.
(6) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe SOU, imajo v glavi dokumenta naziv SOU, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
4. člen
NALOGE SOU
(1) SOU opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) SOU opravlja strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic:
– Medobčinska finančna služba: proračunsko računovodstvo in knjigovodstvo.
(3) SOU opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s pogodbo, katere skleniteljici sta občini ustanoviteljici, podpisnika pa župana obeh občin.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU, odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno.
(5) SOU mora pri izvrševanju s pogodbo določenih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah obeh županov občin ustanoviteljic.
5. člen
VODENJE SOU
(1) SOU vodi vodja, ki je hkrati tudi direktor občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic. Vodjo imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Vodja SOU je uradnik na položaju.
(2) Vodja SOU mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(3) Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo SOU v celoti pa obema županoma občin ustanoviteljic.
(4) Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje nalog SOU, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.
(5) Župana občin ustanoviteljic določita sistemizacijo delovnih mest v SOU na predlog vodje SOU in odločata o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij, zaposlenih v SOU.
6. člen
KADROVANJE
(1) Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne uslužbence SOU status delodajalca.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(3) S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic in dolžnosti župana preneseta na vodjo SOU.
7. člen
SREDSTVA ZA DELO, PROSTOR, OPREMA IN FINANCIRANJE SOU
(1) Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v svojih proračunih, po procentu opravljenih nalog za posamezno občino, ki je natančno opredeljen v medsebojni pogodbi in znaša za Občino Tabor 45%, za Občino Vransko pa 55 %.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo SOU, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju vodja SOU. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občini ustanoviteljici SOU delita v razmerju, določenem v medsebojni pogodbi.
(4) Prostor in opremo za delo SOU ter podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja za delo SOU dogovorita župana občin ustanoviteljic z medsebojno pogodbo.
8. člen
FINANČNI NAČRT SOU
(1) SOU je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje SOU določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima SOU sedež.
(3) Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za SOU v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt SOU je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU uprave je vodja SOU, ki je tudi skrbnik prihodkov.
9. člen
MEDSEBOJNA POGODBA OBČIN USTANOVITELJIC SOU
Občini ustanoviteljici SOU skleneta medsebojno pogodbo, v kateri so podrobneje določeni: področje SOU, pravice in obveznosti do SOU, naloge SOU, program dela, način poročanja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za SOU ter druge, za nemoteno delo SOU, pomembne zadeve.
10. člen
PRIČETEK DELA SOU
(1) SOU je pričela z delom 1. 3. 2004.
(2) SOU prevzame od občin ustanoviteljic naloge in pristojnosti na področjih v skladu z 2. členom tega odloka.
(3) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame SOU javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU.
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v SOU, upravi ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(5) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
11. člen
PRISTOP IN IZSTOP IZ SOU
(1) V primeru, da druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi SOU, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjata občini ustanoviteljici. Vodja SOU opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo SOU v skladu z medsebojno pogodbo.
(2) Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz SOU tako, da svojo namero pisno poda županu druge občine soustanoviteljice.
(3) Občina lahko izstopi kot soustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do SOU.
12. člen
SPREJEM, OBJAVA, VELJAVNOST ODLOKA
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin iz 2. člena tega odloka.
(2) V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v SOU in kadrovski načrt in v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo SOU.
(3) Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave odločal zadnji.
(4) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
(5) Ta odlok se začne uporabljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin.
(6) Z dnem uveljavitve odloka v celoti preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, št. 303-03/2003, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/09 z dne 6. 4. 2009.
Št. 303-04/2011
Tabor, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
 
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.