Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in delno B), stran 2890.

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in delno B)
1. člen
V Odloku o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in delno B) (Uradni list RS, št. 60/03) se v 3. členu doda novi peti odstavek, ki glasi:
»(5) Območje podrobnega načrta obsega tudi parcele oziroma dele parcel št.: 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno«.
2. člen
V 4. členu se na koncu doda nova dvanajsta alineja, ki glasi:
»– na parcelah 841/2, 841/6, 814/7, vse k.o. Šmartno, se dovoljuje izgradnja novih individualnih stanovanjskih in enostavnih ter nezahtevnih objektov.«
3. člen
V 5. člen se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»(8) Na parcelah 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno, se dovoljuje:
– gradnja sodobnih, arhitekturno kvalitetnih ter energetsko učinkovitih stanovanjskih objektov,
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe pozidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž ter kleti; prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v mejah funkcionalnega zemljišča in do 50% volumna obstoječega objekta; nadzidave so dopustne do predpisane etažnosti;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 150 m2 morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena tipologiji; naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni z značajem naselja;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih ter energetskih vodov ter sosednjih objektov. Upoštevati je gradbene linije, ki so izražene v prostoru.«
4. člen
V 7. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe v skladu z veljavno zakonodajo ter fotovoltaičnih elementov na fasadah in v ravnini strešin objektov. Postavitev elementov za koriščenje sončne energije ni dovoljena nad slemenom strehe ali na strešino dodano konstrukcijo izven ravnine strehe.«
5. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na parcelah 814/2, 814/6, 814/7, vse k.o. Šmartno, je mogoča gradnja objektov pod pogoji, ki jih h gradnji podajo nosilci urejanja prostora, vključno z odmikom od VN voda, ki prečka območje.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatin (Cona A in delno B), v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt.
(2) Podrobni načrt je izdelal NAP, Nande Korpnik, s.p., Celje, pod številko projekta NAP-86-04.
(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo na vpogled na Mestni občini Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne občinske in republiške inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2009
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost