Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

926. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 2894.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 4. redni seji dne 17. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da vsako leto redno dostavijo občini podatke o članstvu, finančni in vsebinski program ter poročilo o realizaciji programa.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore društev in stalni neprogramski stroški društev.
Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis s področja malega gospodarstva in turizma, ki pripravi predlog višine sofinanciranja. Predlog razdelitve sredstev se posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
Z društvi sklene Občina Gorenja vas - Poljane pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
Sredstva se prosilcem dodeljujejo v obliki dveh dotacij; prva (40%) po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas - Poljane in prosilcem, druga (60%) pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
6. člen
Predmet sofinanciranja turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednice, glasilo ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba delavnic, predavanj, okrogle mize ter raznih tekmovanj (npr. »najlepše urejena hiša« ipd.),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: ureditev in vzdrževanje kolesarskih poti, razgledišč, izdelava in urejanje tematskih, učnih ter pohodnih poti, čistilne akcije ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, obogatene z raznovrstnimi tematskimi vsebinami,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: izobraževanje članov društva, organiziranje raznih delavnic, predavanj ipd.,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA
7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov         25 točk
– nad petdeset članov         50 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega
pomena:
2.1.1. predstavitev občine in
društva na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v Sloveniji (društvo
navede število predvidenih
predstavitev, vendar največ 10, v
poročilu pa navede kraj predstavitve) 25 točk/predstavitev
2.1.2. predstavitev občine in
društva
na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v tujini         50 točk/predstavitev
2.2. izdajanje promocijskega materiala:
2.2.1. zgibanka            30 točk/zgibanko
2.2.2. razglednice          30 točk/razglednico
2.2.3. lastno glasilo         25 točk/leto
2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma:
2.3.1. organizacija in izvedba raznih
tekmovanj (največ 3)         100 točk/tekmovanje
2.3.2. organizacija in izvedba    15 točk/predavanje
okrogle mize, predavanj
2.4. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje
turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti:
2.4.1. izdelava novih tematskih,
učnih in pohodnih poti        100 točk/leto
2.4.2. vzdrževanje tematskih in
pohodnih poti             25 točk/leto
2.4.3. ureditev novih kolesarskih in
sprehajalnih poti, razgledišč     50 točk/leto
2.4.4. vzdrževanje kolesarskih in
sprehajalnih poti, razgledišč     25 točk/leto
2.4.5. čistilne akcije        25 točk/leto
2.4.6. urejanje nasadov in gredic   20 točk/leto
2.4.7. akcije na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine     50 točk/leto
2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev
lokalnega in širšega pomena:
2.5.1. poldnevna prireditev      50 točk/prireditev
2.5.2. celodnevna prireditev:
2.5.2.1. etnografske, etnološke
prireditve              250 točk/prireditev/dan
2.5.2.2. ostale prireditve      100 točk/prireditev/dan
2.5.3. društvo je organizator in
izvajalec prireditve         25 točk/prireditev
2.5.4. v okviru prireditve sodeluje
več društev              25 točk/prireditev
2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za
otroke in mladino           25 točk/leto
2.7. šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene
pospeševanja turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic,
predavanj               15 točk/delavnico,
                   predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva  25 točk/leto
2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične
ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične
ponudbe (programov, proizvodi)    100 točk/leto
2.8.2. trženje obstoječe turistične
ponudbe (programov)          25 točk/leto.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev.
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
9. člen
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turistične dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 106/05, z dne 25. 11. 2005).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-003/2011-001
Gorenja vas, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.