Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

920. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava, stran 2885.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 40/93, 49/95, 75/97, 29/98, 108/03 in 98/08).
2. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Lava (Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 49/95, 75/97, 29/98, 108/03, 98/08) se v osmi alineji 1. točke 5. člena črta beseda »(osemletka)«.
V triindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »stanovanjska hiša« doda »(na parceli št. 726/12, 710/1, 726/10, 710/8 in del 713/5, vse k.o. Ostrožno)«.
V štiriindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »stanovanjska stavba« doda »(na parceli št. 720/7, k.o. Ostrožno)«;
V petindvajseti alineji 1. točke se za besedilom »enodružinska stanovanjska gradnja« doda »(na parceli št. 718/22, k.o. Ostrožno)«.
3. točka se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
V 3. točki se za besedilom »mogoča +/- 2 m« doda »ter s tolerancami po tem odloku.« ter črta besedilo » ter v skladu z odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 69/93.«.
3. člen
V 7. členu dosedanje 4., 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 3., 4., 5., 6. in 7. točka.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se črta.
Drugi odstavek postane prvi oziroma edini odstavek.
5. člen
V 4. točki 9. člena se za besedilom »Na parcelo« doda »(zemljišče s parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno)«.
6. člen
V 8. točki 10. člena se na začetku doda besedilo »8. Pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za objekt na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno:«.
V 9. točki se na začetku doda besedilo »9. Pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo za objekt na parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno:«.
7. člen
V drugem odstavku 13. člena se na začetku doda besedilo
»(2) Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 718/22, k.o. Ostrožno:«.
V tretjem odstavku se na začetku doda besedilo »(3) Pogoji varovanja okolja za objekt na parc. št. 638/71, 638/72 in 638/20, vse k.o. Ostrožno:«.
8. člen
V četrtem odstavku 15. člena se za besedilo »Pri gradnji prizidkov« črta besedilo »v okviru maksimalnih tlorisnih dimenzij, kot so razvidne iz lista št. 3 grafičnih prikazov zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka,«.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2011
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.