Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 141-1/2011 Ob-2129/11 , Stran 652
Št. 141-1/2011 Ob-2129/11
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11) ter Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Uradni list RS, št. 18/11) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2011
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju Občine Vipava oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za občane Občine Vipava. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vipava v proračunu za leto 2011 zagotovljenih: – 8.000,00 EUR za humanitarne in invalidske programe, – 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15. leta starosti). Sofinancirajo se: – programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov, – programi skupin za samopomoč, – letovanje otrok. Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov: – dobrodelne organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, – invalidske organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov, – druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis – lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan, med 8. in 13.30), – dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vipava oziroma , da izvajajo program tudi za občane Občine Vipava, – poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010, – program dela in finančni načrt za leto 2011, – dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, seznam članov z območja Občine Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar to zahteva varstvo osebnih podatkov), – podatke o višini članarine. Merila za dodelitev sredstev so: – kvaliteta in zahtevnost programov, – število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava. Rok za predložitev prijav je do 28. 4. 2011. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok za leto 2010«, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava