Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2103/11 , Stran 624
Ob-2103/11
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, ZSRR-2), ter Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2010 in 2011, in sicer postavk za leto 2011 ter – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), – Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES), št. 70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L EU, št. 379/2006), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2011
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene: – A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, – B – projekti podjetništva, – A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, – ter C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.300.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 300.000,00 EUR nepovratnih sredstev in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri namenih A1, B ter A2 se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, pri namenu C pa v obliki nepovratnih sredstev. 3. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt so naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči. II. Splošni pogoji dodeljevanja 1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so: velika (razen pri namenu A1), srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer: – gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop), – zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2 s spr. in dop.) ter – kmetijska gospodarstva (Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) – v primeru namena A1 in A2, ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, ki so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko kandidirajo so le tista velika podjetja, z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa. 2. Vlagatelji se morajo pri namenu A2 ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in/ali dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in dop.) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključenem projektu. 3. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev v primeru namena C so razvojne institucije, ki so registrirane na območju avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov namen ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji), ki bodo pripravile razvojno dokumentacijo za projekt oziroma ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. 4. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča: – V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Ob tem Sklad opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Dodatna pojasnila vlagateljem glede opredelitve velikosti podjetja so v posameznem Povabilu k oddaji vloge. III. Posebni pogoji dodeljevanja 1. Vlagatelj mora predložiti zahtevo za dodelitev sredstev na obrazcu, vrste ANS s pripadajočimi prilogami in dokazili (navedene so v V. poglavju tega razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije), glede na ustrezno vrsto projekta, ki ga vlagatelj prijavlja, in sicer v primeru: – namena A1 – na obrazcu ANS – A1, namenov B in A2 – na obrazcu ANS – B / A2, namena C – na obrazcu ANS – C. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt. Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 2. Vlagatelj mora k vlogi priložiti ustrezno investicijsko dokumentacijo opredeljeno pri posameznem namenu investiranja. 3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno investicijsko dokumentacijo o projektu. 4. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni pogoji v okviru posameznih namenov investiranj so: 4.1. Namen A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu 4.1.1. Sklopa področij, na katere se lahko nanašajo projekti – Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotnega projekta; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. – Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. 4.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen A1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.1.3. Dodatni pogoji za namen A1 a) S projektom mora vlagatelj prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge in opisa projekta ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa. – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis. Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. b) Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju pripravi za to pristojna strokovna institucija (kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna). Vlagatelj v ta namen predloži: – opis projekta v primeru investicijskih projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR (brez DDV), – poslovni načrt v primeru investicijskih projektov z upravičeno vrednostjo nad 50.000,00 EUR do vključno 500.000,00 EUR (brez DDV), – oziroma investicijski program v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV). c) Projekt mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti oziroma mora vlagatelj po zaključku investicije izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali. d) Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar mora biti razvidno iz opisa projekta, poslovnega načrta oziroma investicijskega programa. e) Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu. f) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju ribištva, ribogojstva in na področju proizvodnje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES). Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 10. v nadaljevanju tega poglavja. 4.2. Namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejavnosti 4.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev: Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 4.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena B in A2. Upravičeni stroški lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis in zajemajo pri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2.3 Dodatno za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejav.: a) Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril: – povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, – zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta, – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel izpeljati na območju Republike Slovenije. b) Vlagatelj mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku: – za 5% povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju vlagateljeve konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa, – ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega. V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezultatov, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti oziroma v primeru namena B do spodbud tudi na področju investicij v dejavnosti kmetijstva (pridelave, predelave ter trženja kmetijskih proizvodov) in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih ribištva ter ribogojstva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504); – deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode in če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce; – deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 10. v nadaljevanju tega poglavja. 4.3. Namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo 4.3.1. Nameni dodeljevanja sredstev oziroma sklopi naložb: – Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone, in sicer nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti. – Priprava razvojne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture. 4.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen C. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3.3. Dodatno za namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo: a) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta to na območju, ki je določeno s prostorskim izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim. b) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove, mora vlagatelj izdelano študijo ali projektno zasnovo predložiti v pregled pristojni strokovni instituciji oziroma recenzentu, ki izda mnenje o ustreznosti študije ali projektne zasnove. Recenzent mora biti izven regije in ne sme biti interesno povezan z vlagateljem oziroma razvojno institucijo, ki nimajo sedeža v na območju avtohtonih narodnih skupnosti. Glede na to so lahko primerni rezecenti slednji: – RRA-ji (svetovalci na RRA-jih, ki sodelujejo pri pripravi različnih razvojnih programov) iz drugih regij, kakor je vlagatelj, – drugi podjetniški svetovalci po seznamu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki imajo sedež v drugih regijah. Stroške pregleda izdelane študije ali projektne zasnove krije upravičenec. Hkrati mora biti izvedbeni projekt, ki bo nastal iz financirane študije ali projektne zasnove, če bo pokazala, da je izvedbeni projekt smiseln oziroma upravičen, izveden najkasneje v obdobju 3 let po izdelani študiji ali projektni zasnovi, za kar se vlagatelj zaveže že ob prijavi projekta v izdelavo študije ali projektne zasnove na javni razpis. V nasprotnem primeru bo moral upravičenec vrniti dodeljena sredstva. O morebitnih izjemah bo odločal Nadzorni svet Sklada (npr.: študije ali projektne zasnove pokažejo smiselnost oziroma upravičenost izvedbe, virov za izvedbo projekta pa ni). V primeru negativne recenzije bo moral upravičenec v roku, ki ga bo določil Sklad, dopolniti oziroma izboljšati študijo ali projektno zasnovo in zanjo ponovno pridobiti pozitivno mnenje o ustreznosti le-te. V nasprotnem primeru bo moral upravičenec vrniti dodeljena sredstva. c) Vlagatelj mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje komunalne infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture, boljša kvaliteta bivanja, večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. d) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje v sektorju (po pravilu de minimis za gospodarstvo): – ribištva in ribogojstva, – primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi, – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce, – pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – premogovništva, – podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR). Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 10. v nadaljevanju tega poglavja. 5. Financirani investicijski projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo pri pravnih osebah in s.p.-jih: – vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – izvesti oziroma kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo. – ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za majhna in srednja podjetja, – nematerialne naložbe se morajo (pri namenih B in A2) uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj pet let v velikem podjetju in tri leta v malem ali srednjem podjetju. Za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot fizična oseba se upoštevata 2. in tretje alinea iz te točke, pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva. 6. Vlagatelj mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet prijave še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu oziroma še naslednja 3 leta v primeru majhnih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada. 7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 8. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta. 10. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – velja za vse namene (A1, B in A2 ter C): – prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada; – nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada; – ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila; – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti; – je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – pri namenu A1 velja le v primeru, če je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, c) je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10), d) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, e) je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij (velja le za namena B in A2). 11. Vsi projekti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporni projekti ter projekti brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja Sklada kot neutemeljeni zavrnejo. V primeru namena C so izjema glede negativnega denarnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen. 12. Rok za dokončanje projekta je do 31. 12. 2013. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces oziroma v primeru namena C tudi izdelava ustrezne razvojne dokumentacije. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. 13. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za smiselno namestitev oznake oziroma logotipa Sklada pri sofinanciranem projektu, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. 14. Spremljanje odobrenih projektov: – Upravičenec je Skladu dolžan poročati o projektu, in sicer v roku 1 meseca po zaključku projekta. V ta namen Skladu predloži Poročilo o zaključku projekta (obrazec za posamezni namen je v razpisni dokumentaciji). Poročilo je namenjeno spremljanju in vrednotenju projekta. V poročilu mora upravičenec poročati o doseženih ciljih, zastavljenih pri projektu, ter o doseženih ciljih, in sicer: – v primeru namena A1 iz odstavka a točke 4.1.3., poglavja III. tega razpisa; – v primeru namena B in A2 iz odstavka b točke 4.2.3., poglavja III. tega razpisa, – v primeru namena C iz odstavka c točke 4.3.3., poglavja III. tega razpisa. 15. Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva odtujilo ali v primeru projektov namena C tudi če nista izpolnjeni zahtevi iz odstavka b točke 4.3.3., poglavja III. tega razpisa, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo). 16. Sklad lahko od upravičenca zahteva dodatno dokumentacijo v zvezi s projektom oziroma vlagateljem oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. IV. Finančni pogoji: 1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo posojilna in nepovratna sredstva, v primeru namena C le nepovratna sredstva v skupni višini kakor je navedeno v tabeli v nadaljevanju. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Praktičen prikaz izračuna je v razpisni dokumentaciji glede na posamezni namen. 3. Posojila oziroma nepovratna sredstva se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja projekta. 4. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga. 5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev ali v primeru namena B in A2 sredstev s strani Evropske investicijske banke (v nadaljevanju: EIB), ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči, oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje. 6. Kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira ali v primeru namena B in A2 virov EIB, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad. 7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter v primeru namenov A2 in B tudi prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva. 8. Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register (10% vrednosti na dan 31. 12. 2010 znaša 8.876.291,80 EUR). 9. Posojilni pogoji: – skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), ki jo lahko upravičenec pred podpisom pogodbe ustrezno skrajša; – znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. Čas moratorija je odvisen od zneska odobrenega posojila; – pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja; – skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila in sta podrobno razdelana v povabilu k oddaji vloge glede na posamezni namen; – obrestna mera: Euribor (trimesečni) + 0,25% letno; – obresti v času moratorija se mesečno plačujejo; 10. Stroški zavarovanja posojila, stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo upravičenca. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu s tedaj veljavnim cenikom Sklada. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. 11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec pri KD Banki d.d. podpisal pogodbo. 12. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. 13. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se upravičenec v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 42 člena Splošnih pogojev upošteva, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 14. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer: Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin najmanj 1 proti 1,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 15. Črpanje sredstev Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer v primeru projektov namenov B in A2 tega razpisa največ v višini 75%. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev Sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev. Ustrezni dokumenti za črpanje so: – izdani po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o dodelitvi sredstev, v primeru projektov namena A1, – z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis, v primeru projektov namenov B in A2, – izdani po 1. 1. 2011 v primeru projektov namena C tega razpisa. Črpanje se izvede po predložitvi: – računov, pogodb ali situacij, potrjenih in podpisanih s strani upravičenca; v primeru kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi, da kopije ustrezajo originalom, – upravičenčeve pisne izjave oziroma naloga banki za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela smiselno v skladu z določili druge alineje točke 5. poglavja III. tega razpisa, – potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov ter – v primeru namenov B in A2 potrdila o plačilu lastne udeležbe (najmanj 25% in DDV) pri posameznem dokazilu za črpanje sredstev. – oziroma v primeru namena C, kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove tudi: študije in pridobljene pozitivne recenzije o ustreznosti študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove. Recenzent je opredeljen v točki iz odstavka b točke 4.3.3., poglavja III. tega razpisa. V. Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo. a) za vse namene (A1, B in A2 ter C): 1. Original obrazec za prijavo glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1, B / A2 ali C (izpolnjen, potrjen in žigosan) z izjavo (priloga 1 v prijavnem obrazcu). 2. Investicijsko dokumentacijo, opredeljeno pri posameznem namenu investiranja. Opredelitve glede investicijske dokumentacije so opredeljene v odstavkih v nadaljevanju, in sicer glede na posamezni namen. 3. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. pismo o nameri banke). 4. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 5. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt. Dokazila se morajo glasiti na prijavitelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2011. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. V primeru nakupa rabljenih strojev (v primeru namena A1 kmetijske mehanizacije) in opreme, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa, in sicer v primeru namenov B in A2 v preteklih petih letih oziroma v primeru namena A1 v preteklih desetih letih ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih virov (ne velja za namen C). 6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta. 7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis. 8. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljen projekt. 9. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila narejena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (kolikor je bila le-ta narejena, v primeru con pri namenu C nujna). 10. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega cenilca oziroma cenilca Slovenskega inštituta za revizijo za predmet zavarovanja, ki naj ne bo starejša od leta dni. 11. Dokazila o registraciji vlagatelja: – Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje. – Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa vlagatelji predložijo dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti (velja za namen A2). – Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam. – Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, mora predložiti fotokopijo Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave« za leto 2010 oziroma leto prej, ki je del zbirne vloge za neposredna plačila ali fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev. 12. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 13. V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba, ipd.). Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi, z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.). b) Dodatno za namen A1 – projekti pridelave v kmetijstvu: 1. Investicijska dokumentacija – načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna. Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki opisa projekta v primeru projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR (brez DDV) oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 50.0000,00 do vključno 500.000,00 EUR (brez DDV) poslovnega načrta (obrazec za opis projekta z navodili ter izhodišča za pripravo poslovnega načrta z navodili najdete v razpisni dokumentaciji, in sicer v povabilu k oddaji vloge ANS – A1). V primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa vlagatelji predložijo investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). Opis projekta, poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2010 in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. 2. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 3. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna). 4. Kopija zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 5. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom. c) Dodatno za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejav:. 1. Investicijska dokumentacija, torej poslovni načrt (izhodišča za pripravo poslovnega načrta z navodili najdete v razpisni dokumentaciji, in sicer v povabilu k oddaji vloge ANS – B / A2) oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR (brez DDV) pa investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki je 7%. 2. Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz odstavka a točke 4.2.3., poglavja III. tega razpisa. 3. Mnenje lokalnega okolja o projektu (mnenje Občine, regionalne razvojne agencije) (neobvezna priloga). 4. Certifikat kakovosti (kopija ISO oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uveljavljenega standarda kakovosti) (neobvezna priloga). Dodatno za kmetijska gospodarstva (pri namenu A2): 5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna). 6. Kopija zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 7. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom. d) Dodatno za namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo: 1. Kratek opis projekta v obsegu do treh A4 strani 2. (priloga 2 v prijavnem obrazcu). 3. Investicijska dokumentacija – poslovni načrt, kateri praviloma ne sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta (na A4 strani), – predstavitev vlagatelja ter projekta, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov projekta, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja (v primeru con), – prikaz učinkov projekta k ciljema ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest, – prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj, – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja projekta (v primeru con), – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja (v primeru con). Poslovni načrt mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. 4. Originalni predračuni, predpogodbe, ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo biti izdana po 1. 1. 2011. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 5. Mnenje lokalnega okolja o projektu (mnenje občine, regionalne razvojne agencije) (neobvezna priloga). VI. Merila za izbiro projektov: merila za izbor za posamezen namen so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu k oddaji vloge. Merila za izbiro: Uporaba meril po posameznih namenih: – za namen A1 – projekti pridelave v kmetijstvu 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk) b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk) 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) do 11 točk b) Lastna udeležba v upravičeni investicijski vrednosti projekta (v kar niso vključena javna sredstva ter druga tržna posojila (do 2 točki) c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 8 točk) d) Ocena finančne uspešnosti projekta (do 7 točk) e) Dinamika rasti poslovanja vlagatelja oziroma podjetja (do 5 točk) f) Ekološka ustreznost projekta (do 7 točk) 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada (za pravne osebe in s.p.) do 15 točk b) Velikost vlagatelja oziroma podjetja (do 7 točk) c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila (do 3 točke) d) Nove zaposlitve pri vlagatelju (do 5 točk) Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. – za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejav. 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk) b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk) 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Lastna udeležba v upravičeni investicijski vrednosti projekta (v kar niso vključena javna sredstva ter druga tržna posojila) do 2 točki b) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do 19 točk) c) Delež projekta v nove stroje, novo opremo in neopredmetena osnovna sredstva (do 2 točki) d) Ocena finančne uspešnosti projekta (do 10 točk) e) Dejavnost vlagatelja (do 4 točke) f) Vpliv projekta na okolje (do 3 točke) 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta vlagatelja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada (do 15 točk) b) Velikost vlagatelja oziroma podjetja (do 7 točk) c) Predvideno zavarovanje posojila (do 3 točke) d) Nove zaposlitve pri vlagatelju (do 4 točke) e) Certifikat kakovosti (1 točka) Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. – za namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk) b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (do 10 točk) 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Ekonomska upravičenost projekta s pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta (do 15 točk) b) Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del (do 10 točk) c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest (do 7 točk) d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj (do 8 točk) 3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk) a) Financiranje projekta (lastna udeležba vlagatelja pri projektu ter druga javna sredstva) do 9 točk b) Izvajanje projekta oziroma izvedbenih del iz razvojne dokumentacije, glede na uvrščenost le-tega v zaščitena območja (do 6 točk) c) Predvideni zaključek projekta, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta (do 15 točk) Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Projekti, bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril, ločeno glede na posamezni namen. Na osnovi ocene bo komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru namena A1 oziroma če na tem namenu ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugih dveh namenov (namenov B in A2) tega razpisa. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja, oziroma v primeru namena C izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). VII. Roki in način prijave: 1. Za oddajo prijav velja: – poštni žig na oddani priporočeni pošiljki ali – vloga oddana osebno na sedežu Sklada, do posameznega roka do 14. ure. Roki za oddajo prijav so: prvi rok 29. 4. 2011, drugi rok 15. 6. 2011, tretji rok 19. 8. 2011 in četrti zadnji rok 7. 10. 2011. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani. Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, B, A2 ali C (izpolnite ustrezno))«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov vlagatelja. 2. Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se jo posreduje po naročilu preko elektronske pošte. Javni razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/ ali http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti. Prijavni obrazec je praviloma izdelan v obliki elektronskega obrazca. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53, vsak delavnik v času uradnih ur. VIII. Obravnava vlog Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada, ogledate si jih lahko na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi 1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku 8 dni. 2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta (v primeru namena A1 lahko tudi opisa projekta) oziroma investicijskega programa, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se vlagateljev ne bo pozivalo na dopolnjevanje. 3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo. 4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada in države oziroma državnih organov, bodo zavržene. 7. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge z najmanj doseženimi 51 točkami v okviru drugega namena. To določilo velja za vloge v okviru namena A1 ter namenov B in A2, ki so prispele na 1. oziroma na naslednje roke za oddajo vlog. O prenosu sredstev med nameni A1 ter B in A2 v okviru razpisanih sredstev za posamezno območje na podlagi izkazanega povpraševanja odloča direktor Sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po sredstvih posameznega namena presega ponudbo na tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 ter B in A2 in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletnih straneh Sklada. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenoval direktor Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000,00 EUR (brez DDV) pridobi dve oceni. Komisija lahko k delu pritegne zunanje sodelavce oziroma institucije. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in izboru vlagateljev bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jih vsebuje vloga, so uradna tajnost. Komisija, ob soglasju direktorja Sklada, lahko k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa. 8. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti. Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev se bo razdelil med popolne podjetniške projekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti za predelavo (namen A2) proti kmetijskim projektom za pridelavo (namen A1), glede na razmerje med skupno zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih projektov za namen A1 napram projektom za namen A2 skupaj s podjetniškimi projekti za namen B, z najmanj doseženimi 51 točkami. (npr: Po javnemu razpisu je za podjetništvo (namen B) in kmetijstvo namen A1 ter kmetijstvo namen A2 razpoložljivo 100 EUR. Pri popolnih kmetijskih projektih za namen A1 z najmanj doseženimi 51 točkami je zaprošenih 30 EUR, pri popolnih kmetijskih projektih za namen A2 ter pri podjetniških projektih za namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR. Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih sredstev popolnih vlog, bi se tako: – kmetijstvu za namen A1 namenilo skupno 27,27 EUR (27,27% razpoložljivih sredstev), – kmetijstvu za namen A2 ter podjetništvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73% razpoložljivih sredstev). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi odločitve direktorja. Za dodelitve sredstev, ki so višje od 500.000,00 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Sklada. 10. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: kraj in mesto sklepanja pogodbe, rok za sklenitev pogodbe in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 11. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. O pritožbi zoper sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Slovenski regionalno razvojni sklad