Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2153/11 , Stran 666
Ob-2153/11
Gorenjska banka d.d., Kranj zaradi poplačila terjatve z realizacijo zastavne pravice na 158.975 navadnih, imenskih, kosovnih delnicah družbe Thermana d.d. z oznako ZDLR in s tem povezanega poplačila dolga po posojilnih pogodbah, sklenjenih med Gorenjsko banko d.d., Kranj kot zastavnim upnikom in Infond Holding, finančna družba d.d. kot zastavnim dolžnikom na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika v zvezi z 282. členom ZFPPIPP razpisuje
javno dražbo
za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev – paketa 158.975 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Thermana d.d.
izdanih v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisanih pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, z oznako ZDLR, kar predstavlja 5,08% osnovnega kapitala družbe Thermana d.d.. 1. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 6. 4. 2011, s pričetkom ob 14. uri, na sedežu Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator dražbe ali banka), v Veliki sejni sobi (5. nadstropje). 2. Informacija pomembna za pravni promet Kupec bo kupil paket 158.975 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (matična številka 5053854000) oznake ZDLR, ki bodo proste pravic tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja. Na dražbi se prodaja samo celoten paket delnic. 3. Terjatev upnika, zaradi poplačila katere se vodi javna dražba: terjatev upnika Gorenjska banka d.d., Kranj bo znašala na dan 6. 4. 2011, kolikor do dne javne dražbe ne bo nobenih poplačil, 2.516.750,33 EUR. Banka kot zastavni upnik bo morebitni preostanek kupnine, dosežen s prodajo na dražbi po poplačilu njene terjatve v višini glavnice, obresti in stroškov nakazala zastavnemu dolžniku kot imetniku zastavljenih delnic. 4. Omejitev upnikove obveznosti prodati delnice: upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati delnic, ki so predmet dražbe, če je tretja oseba do začetka dražbe od upnika odkupila terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba. 5. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe 5.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Navedene osebe (v nadaljevanju: tudi dražitelji ali udeleženci) lahko sodelujejo, ki bodo do 5. 4. 2011, do 12. ure, vplačale varščino, v višini 100.000,00 EUR (z besedo: stotisoč eurov), na transakcijski račun Gorenjske banke d.d., Kranj, št. SI56 01000-0000700035, s sklicem 11 1819011-19573820 z navedbo »varščina – Thermana d.d.«. 5.2. Z vplačilom varščine se šteje, da je dražitelj sprejel izklicno ceno. Kolikor bi pravočasno vplačalo varščino več dražiteljev in na dražbi nobeden ne bi zvišal cene, se šteje, da je kupec paketa delnic tisti, ki izkaže, da je izmed vseh dražiteljev časovno najprej oddal nalog banki za plačilo varščine pod pogojem, da je imel nalogodajalec v trenutku naloga na svojem računu prosta denarna sredstva najmanj v višini varščine. Potrdilo o vplačilu varščine in potrdilo ali izjavo banke o stanju prostih denarnih sredstev najmanj v višini varščine na računu nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za plačilo, iz katerih bo razviden točen čas (ura, minuta, sekunda) oddaje naloga in stanja o prostih denarnih sredstev v času dajanja naloga, mora vsak dražitelj predložiti predsedniku dražbene komisije najkasneje pol ure pred pričetkom dražbe. Prav tako mora dražitelj priložiti številko računa za primer vračila vplačane varščine. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni bančni dan po zaključku dražbe. Vplačana varščina se ne obrestuje. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina šteje za aro, ki se jo všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe. 5.3. Izhodiščna izklicna cena za eno delnico znaša 5,70 EUR (z besedo: pet celih sedemdeset eurov), kar je 906.157,50 EUR za celoten paket delnic. Dražba se bo opravila z zviševanjem izklicne cene za 0,50 (z besedo: nič celih petdeset eurov) EUR na delnico (korak dražbe), kar znaša za celoten paket po 79.487,50 EUR. Osnova konkuriranja ponudnikov na dražbi je samo cena. 5.4. Udeleženec mora pred začetkom dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: – domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe; – tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža, ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe; – domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom, – tuja fizična oseba s potnim listom. Pooblaščenci se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom za dražbo, ki mora biti v overjenem prevodu v slovenski jezik v primeru, da je v tujem jeziku. 5.5. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe, dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, se šteje, da je prodajna pogodba med banko in uspelim dražiteljem za predmet dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi. Razpisnik dražbe in dražitelj, ki je na dražbi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe podpisala pisno pogodbo z naslednjo vsebino: 1. predmet prodaje je paket delnic iz tega razpisa; 2. kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj; 3. varščina se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se jo všteje v kupnino; 4. kupec mora preostali del kupnine plačati v roku 8 dni, šteto od podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek v višini kupnine, zmanjšan za aro plača na račun banke, št. SI56 01000-0000700035; naslednji bančni delovni dan po plačilu preostale kupnine bo banka podala KDD nalog za prenos delnic zaradi uresničitve zastavne pravice na račun kupca z nalogom za izbris zastavne pravice; 5. rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe; če kupec v roku, določenem v prejšnji točki ne plača preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in banka obdrži aro; 6. banka ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje; kupec priznava, da se je pri odločanju o sklenitvi te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno oceno družbe Thermana d.d. in priznava, da te pogodbe ne sklepa oziroma delnic ne kupuje na podlagi zaupanja v kakršnokoli izrecno ali implicitno izjavo ali jamstvo prodajalca. 6. Pravila dražbe: pisni izvodi pravil dražbe bodo na voljo udeležencem eno uro pred razpisano dražbo v prostoru, kjer se bo dražba opravila.
Gorenjska banka d.d., Kranj