Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

938. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci, stran 2914.

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07) je Nadzorni odbor Občine Puconci na 2. seji dne 2. 3. 2011 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Puconci (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z Zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
4. člen
Člani nadzornega odbora varujejo uradne in poslovne skrivnosti s katerimi se seznanijo pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni seji, v njegovi odsotnosti podpredsednik in v odsotnosti obeh, od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
6. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora oziroma s strani predsednika pooblaščen član.
8. člen
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik in v odsotnosti obeh, od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev na dnevni red pa lahko podajo tudi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno predložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpiše predsednik odbora.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine prisotnih članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
12. člen
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o problematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan občine, oziroma če kakršenkoli dvom vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopek nadzora vključi zunanje strokovne osebe.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanje strokovne osebe, ustanove ali strokovne osebe občinske uprave.
18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.
19. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor poročilo v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Kot poročilo nadzornega odbora se šteje osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora.
Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni vložiti pri nadzornem odboru pisni ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v naslednjih petnajstih dneh. Po odločitvi postane poročilo dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi in županu.
Župan uvrsti vsako dokončno poročilo nadzornega odbora na dnevni red seje občinskega sveta najkasneje 60 dni od prejema dokončnega poročila. Občinski svet mora poročilo obravnavati na seji. Drugi nadzorovani pa obravnavajo dokončno poročilo v skladu z zakonom in svojimi internimi akti. Občinski svet oziroma drugi nadzorovani v roku 14 dni po obravnavi dokončnega poročila pošlje nadzornemu odboru zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo dokončno poročilo obravnavano.
Nadzorovani je dolžan v pisni obliki posredovati nadzornemu odboru ukrepe, ki so bili sprejeti na podlagi mnenj, priporočil, predlogov in ugotovitev, ki izhajajo iz dokončnega poročila.
20. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledi in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
21. člen
Člana nadzornega odbora predsednik odbora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti, kot so:
– sorodstvene vezi,
– osebni spori,
– osebni interes,
– ali podobno.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
22. člen
Poročilo računskega sodišča obravnava tudi nadzorni odbor.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporablja določila poslovnika o delu občinskega sveta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci, Uradni list RS, št. 14/00.
25. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja njegov sprejem.
Št. 007-0006/2011
Puconci, dne 2. marca 2011
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Puconci
Matija Gabor l.r.