Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

931. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–junij 2011, stran 2902.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 117. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 4. seji dne 21. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–junij 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in 117. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10); v nadaljevanju: Statut) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/10) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 62/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|Skup.   |NAZIV KONTA             |   Proračun|
|podsku.  |                   |   januar–|
|      |                   |  junij 2011|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  1.969.470|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  1.793.996|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI           |  1.528.466|
|      |(700+701+702+703+704+705+706)    |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|700    |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  1.398.789|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|703    |DAVEK NA PREMOŽENJE         |    72.807|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|704    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |    56.870|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI          |   265.530|
|      |(710+711+712+713+714)        |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|710    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   245.435|
|      |PREMOŽENJA              |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|711    |TAKSE IN PRISTOJBINE         |     162|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|712    |DENARNE KAZNI            |     673|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|713    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|    8.210|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|714    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |    11.050|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    79.475|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|720    |PRIHODKI OD PRODAJE STAVB      |    77.000|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|722    |PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ         |    2.475|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI         |    95.999|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|740    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |    88.499|
|      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|741    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |    7.500|
|      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU  |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.621.196|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI            |   619.991|
|      |(400+401+402+403+404+409)      |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|400    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   178.053|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|401    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |    28.068|
|      |VARNOST               |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|402    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   372.186|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|403    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    3.715|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|409    |REZERVE               |    37.969|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI           |   755.312|
|      |(410+411+412+413+414)        |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|410    |SUBVENCIJE              |    5.775|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|411    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   429.688|
|      |GOSPODINJSTVOM            |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|412    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |    27.708|
|      |IN USTANOVAM             |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|413    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   292.141|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   191.904|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|420    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   191.904|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    53.989|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|432    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.|    53.989|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –PRIMANJKLJAJ  |   348.274|
|      |(I.-II.)               |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE|     338|
|      |KAP. D. (750+751+752)        |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |     121|
|      |DELEŽEV (440+441+442)        |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VI.    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     217|
|      |V.)                 |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |       |
|      |(I.+IV.) – (II.+V.)         |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550+551)      |    25.092|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   323.399|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –25.092|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)   |   –348.274|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC   |   214.052|
|      |PRETEKLEGA LETA           |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-45/09
Kobarid, dne 21. marca 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.