Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2820. Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (ZTP-D)
2821. Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B)
2822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2823. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2824. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Črni gori
2825. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Črni gori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2826. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park

Drugi akti

2827. Odločba o imenovanju Andreje Grum za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve
2828. Odločba o imenovanju Gregorja Godeša za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2829. Pravilnik o opravljanju strokovnih pregledov in laboratorijskih analiz
2830. Pravilnik o spremembah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
2831. Pravilnik o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
2832. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA HELENA, USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM«
2833. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2011

USTAVNO SODIŠČE

2834. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2835. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
2836. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot »Golušnik-Gorenje Kamenje«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 502/10, k. o. Židnja vas
2837. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur, kolikor kategorizira javno pot »Slivnica 17a«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 884/3, k. o. Slivnica pri Celju
2838. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško, kolikor kategorizira lokalno cesto »G5-Dr.-Mr.-24030«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. *4/0, k. o. Drnovo
2839. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira javno pot »Hotel–Likarji«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1209/1 in 1273/0, obe k. o. Dol-Otlica
2840. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Rače – Fram, kolikor kategorizira javno pot »Fram–Kopravinik-Rače«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 59/2, 62/0 in 98/1, vse k. o. Ranče
2841. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica, kolikor kategorizira javno pot »Lukovica (kamnolom)«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 345/3, k. o. Lukovica
2842. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o  kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško, kolikor kategorizira javno pot »Dornik–Župevc«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 32/4, k. o. Veliki Kamen
2843. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško, kolikor kategorizira javno pot »Odcep Kozole«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 232/4, k. o. Šedem
2844. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana, kolikor kategorizira javno pot pod zap. št. 153 »Krožna pot, od Krožne poti, h. št. 90B do h. št. 58«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 803/3, k. o. Bizovik
2845. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek, kolikor kategorizira javno pot Dvorjane (Črnko-Šmigoc), v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 193/11, k.o. Ciglence, in po parc. št. 589/2, 591/3, 589/8, 591/2, 591/1, 589/9, 589/10 in 589/11, vse k.o. Dvorjane
2846. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled, kolikor kategorizira javno pot »Levstikova ulica II«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 353/2 in 353/6, obe k. o. Želeče
2847. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, kolikor kategorizira javno »Begunjska cesta 65«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 266/1, k. o. Bistrica
2848. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško, kolikor kategorizira lokalno cesto »G5-Dr.-Mr.-24030«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. *5/0, k. o. Drnovo, in lokalno cesto »Črešnjice-Drnovo«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 960/1 in 960/5, obe k. o. Veliki Podlog
2849. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, kolikor kategorizira javno pot »Prekopa-Vodni hram«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa
2850. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, kolikor kategorizira javno pot »pešpot na Drčo«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 62 in *303/0, obe k. o. Vrhnika
2851. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej kolikor kategorizira pod zaporedno številko 7 cesto »Trdinova cesta – hipodrom sever – Cesta oktobrskih žrtev« (odsek LK 395691), v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 428/60, k. o. Šentjernej, in kolikor kategorizira pod zaporedno številko 9 cesto »Šentjernej« (odsek LK 395721), v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 428/60, 428/63 in 428/64, vse k. o. Šentjernej
2852. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm, kolikor kategorizira javno pot JP 956083 (od HŠ 78 proti Svenše)«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 237/29 in 237/30, obe k. o. Pobrežje
2853. Sklep o zadržanju izvrševanja 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, kolikor v določbah pod naslovom »Konkretne določbe« na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze
2854. Sklep o ustavitvi postopka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2855. Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov
2856. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
2857. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
2858. Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
2859. Poročilo o gibanju plač za maj 2011

OBČINE

Borovnica

2860. Sklep o ekonomski ceni programov kombiniranih oddelkov v vrtcu

Brezovica

2861. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)

Celje

2862. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Gorenja vas-Poljane

2863. Pravilnik o pokopališkem redu

Grad

2864. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Grad v 6. volilni enoti

Kanal ob Soči

2865. Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči
2866. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči

Koper

2867. Sklep o začetku priprave spremembin dopolnitev lokacijskega načrta “Marina in komunalni privezi”

Litija

2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Litija
2869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2870. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2871. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2872. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Luče

2873. Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo)
2874. Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo)
2875. Sklep o izvzemu grajenega javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti