Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4163/11 , Stran 1888
Ob-4163/11
V skladu z določili ZGD-1 in 31. členom Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, sklicujem
zasedanje skupščine
družbe Kočevski tisk d.d.,Kočevje,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 8. uri, v sejni sobi družbe v Kočevju, Ljubljanska cesta 18A. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli: za predsednika skupščine Jožeta Čada, za preštevalko glasov Andrejo Tomšič in za zapisnikarja notarko Nino Češarek iz Kočevja. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2010 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 322.752,00 EUR, ostane nerazporejen. Predlog sklepa: v skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. 5. Volitve člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let izvoli Štefana Baša. 6. Sprejem sklepa o spremembi statuta. Predlog sklepa: na predlog direktorja družbe se sprejme sprememba in dopolnitev statuta na način, da se 10. člen statuta družbe nadomesti z novim 10. členom, ki se glasi:
»10. (deseti) člen
Uprava Družbo zastopa in predstavlja uprava. Uprava ima enega ali več članov direktorjev, ki zastopajo družbo in vodijo posle vsak posamično, razen pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, vrednostnih papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih zastopajo družbo direktorji skupno. Direktorja se imenuje za dobo 5 (petih) let, po poteku katere je direktor lahko ponovno imenovan. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče posameznega direktorja ali upravo v celoti v primerih določenih z zakonom.« 7. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa: a) Družba Tiskarna Kočevski tisk d.d. Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, 1330 Kočevje, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno št. 10058500 in matično št. 5049369000, se z današnjim dnem preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. b) Firma družbe se spremeni in na novo glasi: Tiskarna Kočevski tisk d.o.o., Kočevje. Skrajšana firma družbe se po novem glasi: Kočevski tisk d.o.o., Kočevje. Poslovni naslov in sedež družbe se glasi: Ljubljanska cesta 18A. f) Po preoblikovanju družbe družbenikom pripadejo poslovni deleži, in sicer: – družbeniku Papir Servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, pripada poslovni delež v nominalni višini 466.954,60 EUR, kar predstavlja 97,2435% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Ljudmili Skender, Mestni log 9, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 2.457,85 EUR, kar predstavlja 0,5118% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Nevenki Draškovič, Kidričeva ulica 10, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 2.428,64 EUR, kar predstavlja 0,5058% osnovnega kapitala družbe, – družbeniku Jožefu Maurinu, Vimolj pri Predgradu 7, 8342 Stari trg ob Kolpi, pripada poslovni delež v nominalni višini 2.082,29 EUR, kar predstavlja 0,4336% osnovnega kapitala družbe, – družbeniku BPH, d.o.o., Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana, pripada poslovni delež v nominalni višini 1.844,43 EUR, kar predstavlja 0,3841% osnovnega kapitala družbe, – družbeniku Branku Južniču, Ulica heroja Marinclja 6, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 1.844,43 EUR, kar predstavlja 0,38414% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Ivani Mikulič, Kidričeva ulica 12, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 734,43 EUR, kar predstavlja 0,1529% osnovnega kapitala družbe, – družbeniku Srečku Hrovatu, Prečna ulica 4A, Dolga vas, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 404,77 EUR, kar predstavlja 0,0843% osnovnega kapitala družbe, – družbeniku Jožetu Lesarju, Virmaše 153, 4220 Škofja Loka, pripada poslovni delež v nominalni višini 396,43 EUR, kar predstavlja 0,0826% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Angelini Kranjc, Trata VII 20, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 392,26 EUR, kar predstavlja 0,0817% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Anđelki Pajnič, Uskoška ulica 3, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 300,45 EUR, kar predstavlja 0,0626% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Mariji Šercer, Omerzova ulica 35, Dolga vas, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 225,34 EUR, kar predstavlja 0,0469% osnovnega kapitala družbe, – družbenici Mariji Perger, Ulica heroja Marinclja 2, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 125,19 EUR, kar predstavlja 0,0261% osnovnega kapitala družbe, d) Družba v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 izjavlja, da tistim delničarjem, ki preoblikovanju družbe nasprotujejo, nastale poslovne deleže odkupi po ceni 7,19 EUR za eno delnico. e) Za direktorja družbe Kočevski tisk d.o.o., Kočevje, se imenujeta: – Franc Bartolme, rojen 2. 6. 1955, Dolga vas, Kočevska cesta 85A, 1330 Kočevje in – Martin Odlazek, rojen 19. 1. 1966, Selo pri Radohovi vasi 1, 1296 Šentvid pri Stični. f) Z današnjim dnem Alojzu Zibelniku, Iztoku Burdychu in Ireni Trdan preneha funkcija članov nadzornega sveta delniške družbe. g) Dejavnost družbe se ne spremeni. h) Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Kočevski tisk d.o.o., Kočevje v predlaganem besedilu. i) Notarko Nino Češarek iz Kočevja vsi navzoči pooblaščajo za priglasitev vpisa preoblikovanja oziroma sprememb po na skupščini sprejetih sklepov v pristojnem sodnem registru. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, Kočevje, vsak delavni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. člena in 305. člena ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 27. 8. 2011 in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov Kočevski tisk d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, Kočevje. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 115.073 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne ob 8.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višini zastopanega osnovnega kapitala.
Kočevski tisk d.d., Kočevje direktor Franc Bartolme

AAA Zlata odličnost